POZOR! 3.7.2024 – povinnosť neodnímateľného uzáveru k nápojovému obalu

O mesiac začne platiť ďalšia z povinností pre osobitné výrobky z plastu, konkrétne povinnosť mať na pevno pripevnený (neodnímateľný) uzáver:

  • k nápojovým obalom vyrobeným z plastu (pre zjednodušenie: výrobcovia nápojových obalov registrovaní u Správcu zálohového systému a na obale používajúci symbol „Z“), a
  • ku kompozitným nápojovým obalom (výrobcovia plniaci si povinnosti za tieto obaly cez organizáciu zodpovednosti výrobcov).

Týka sa to uvedených nápojových obalov do 3 litrov.

Oboch výrobcov nápojových obalov (či už si pre daný obal plní povinnosti cez Správcu, alebo cez OZV) spája do povinnosti uvádzať na trh SR len výrobok s neodnímateľným uzáverom vymedzenie pojmu nápoj. Nápoj je kvapalná požívatina obsahujúca viac ako 80 % vody a schopná uspokojovať fyziologickú potrebu vody. Nápoje sa spravidla členia na nealkoholické a alkoholické a medzi nápoje nepatrí mlieko.

Ak je Váš výrobok definovaný ako nápoj a je zabalený vo vyššie uvedených druhoch obalov, od 3.7.2024 môže byť takýto výrobok uvedený na trh SR len s na pevno pripevneným (neodnímateľným) uzáverom.

Distribúcia nápojov (do veľkoobchodných a maloobchodných sietí), ktoré boli na trh SR uvedené pred 3.7.2024 a nemajú neodnímateľný uzáver, je možná v rámci územia SR aj po tomto dátume.

Pozor: V prípade, že uvádzate na trh iných členských štátov EÚ mlieko alebo mliečne nápoje, je potrebné sa oboznámiť s legislatívou v danom členskom štáte, nakoľko podľa usmernenia Komisie o jednorazových plastových výrobkoch v súlade so smernicou EP a Rady (EÚ) 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie sa mlieko za nápoj považuje, takže povinnosť pripevneného vrchnáka by sa mohla vzťahovať aj na takéto výrobky. V rámci slovenskej legislatívy mlieko pod definíciu nápoja nespadá, čo ale neznamená, že v rámci jednotného EÚ trhu nemôžete na trh takýto obal uvádzať.

Legislatívne pozadie:

Povinnosť neodnímateľného uzáveru vychádza zo smernice EPaR (EÚ) 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (tzv. SUP smernica), ktorá bola do slovenskej legislatívy transponovaná do § 75d ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení n. p. Uvedené ustanovenie uvádza nasledovné: „Výrobca jednorazového plastového výrobku je povinný uvádzať na trh Slovenskej republiky nápojové obaly uvedené v prílohe č. 7a časti C za predpokladu, že uzávery alebo viečka vyrobené z plastu ostanú počas zamýšľaného používania výrobku pripevnené k nápojovým obalom.“

Príloha č. 7a časť C obsahuje nasledujúce výrobky:

Nápojové obaly s objemom najviac tri litre, t. j. nádoby na tekutiny, napríklad nápojové fľaše vrátane ich uzáverov a viečok a kompozitné nápojové obaly vrátane ich uzáverov a viečok okrem

a) sklenených alebo kovových nápojových obalov s plastovými uzávermi a viečkami,

b) nápojových obalov určených a používaných na potraviny na osobitné lekárske účely v tekutej forme, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis.

Vymedzenie pojmu nápoj je ustanovené v § 3 ods. 4 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/1996-100 z 20. mája 1996, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky, a to: Nápoje sú kvapalné požívatiny obsahujúce viac ako 80 % vody a schopné uspokojovať fyziologickú potrebu vody: členia sa spravidla na nealkoholické a alkoholické. Medzi nápoje nepatrí mlieko.“

3.6.2024