Prezident podpísal novelu o odpadoch

Prezident SR Ivan Gašparovič dňa 7.11.2012 podpísal novelu zákona o odpadoch, ktorá bola v Národnej rade schválená v skrátenom legislatívnom konaní dňa  19.10.2012.

Hrozba pokuty Slovensku od Európskej komisie za nesplnenie povinnosti transponovať európsku smernicu, ktorá sa týka nakladania s odpadom, by mala byť podľa ministra životného prostredia Petra Žigu zažehnaná. Po schválení malej novely minister uviedol: "Aj Európska komisia vidí, že sme urobili všetky potrebné kroky, takže žaloba by mohla byť stiahnutá".

Súlad s textom rámcovej smernice si vyžiadal zmenu niektorých zákonných definícií a súčasne zavedenie nových pre ďalšie pojmy. Zmenila sa  hierarchia odpadového hospodárstva, pričom dôraz sa kladie na predchádzanie vzniku odpadu a na znižovanie nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí s cieľom zvyšovania efektívnosti využitia odpadu ako zdroja.

Zákon nadobudne účinnosť 1.1.2013

 

 

Zdroj: TASR, 7.11.2012

Ďalšie články