Pripomienkovali sme návrhy vyhlášok k zákonu o odpadoch

Do 20.5.2015 bolo možné vzniesť pripomienky k navrhovaným vyhláškam zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. z dielne Ministerstva životného prostredia SR.
NATUR-PACK v rámci medzirezortného pripomienkového konania uplatnil k návrhom spolu 68 pripomienok.

 

Pri jednotlivých vyhláškach sme sa venovali hlavne nasledujúcim témam:

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

  • informačná povinnost výrobcu vyhradeného výrobku s rozšírením spôsobov možností informovania konečného používateľa
  • vzory žiadostí o zápis do registrov so zameraním sa na zúženie rozsahu požadovaných údajov pri registrácii
  • upresnenie, zosúladenie a zjednodušenie kategórii elektrozariadení a ich skupín
  • zosúladenie zoznamu neobalových výrobkov so zákonom

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

  • upresnenie vedenia evidencie drevených paliet
  • úprava a špecifikácia vzorov jednotlivých hlásení so zameraním sa aj na zúženie rozsahu požadovaných údajov ohlasovaných na kvartálnej báze

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

  • úprava spôsobu výpočtu obvyklých nákladov
  • špecifikácia nastavenia minimálných štandardov zberu

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu

  • nerozširovanie zoznamu výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

  • nezavedenie navrhovaných 8-miestnych kódov odpadov

 

Nami vznesené pripomienky, ako aj pripomienky iných subjektov, si môžete pozrieť tu:

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti

Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o Jednotných metódach analytickej kontroly odpadov.

 

21.05.2015

Ďalšie články