Program predchádzania vzniku odpadu SR – ukončenie MPK

Od 6 do 12. novembra bola možnosť vyjadriť sa k Programu predchádzania vzniku odpadov Slovenskej republiky na roky 2014 až 2018. V skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní bolo vznesenýc 156 pripomienok z toho 75 zásadných.


NATUR-PACK, a.s. vzniesol voči navrhovanému programu 8 zásadných a 4 obyčajné pripomienky.

 

NATUR-PACK v svojich pripomienkach konštatoval:

  • Absenciu opatrení zameraných na podporu výskumu a vývoja napr. bezodpadových výrobných technológií.
  • Potrebu venovať prioritnú pozornosť celému životnému cyklu výrobkov, nie len fáze odpadu.
  • Nesúhlas so zavedením zálohovania obalov, ktoré nie sú opakovateľne použiteľné najmä v kontexte pripravovaného zákona o odpadoch, ktorý má zaviesť systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre obaly.
  • Potrebu prepojiť povinnosť vypracovania programov prevencie na ostatné právne predpisy, ktoré sa dotýkajú výroby, skladovania a používania obalov a brať do úvahy aj  iné normy a povinnosti týkajúce sa obalov (hygiena, ochrana tovaru a pod.).
  • Potrebu rozšíriť analýzy zloženia komunálneho odpadu aj o iné analýzy vypracované na území SR tak, aby bola dosiahnutá dostatočná reprezentatívnosť používaných dát.
  • A iné.

Celý materiál a všetky pripomienky nájdete na stránke naturpack.sk v časti Legislatíva, podstránka Pripomienkové konania, kde nájde vždy aktuálne informácie o prebiehajúcich legislatívnych zmenách.

 

20.11.2013

Ďalšie články