Protimonopolný úrad ukončil správne konanie so spoločnosťou NATUR-PACK, a. s.

Úrad ukončil správne konanie so spoločnosťou NATUR-PACK, a. s. a 14 zberovými spoločnosťami prijatím záväzkov

Protimonopolný úrad SR, odbor dohôd obmedzujúcich súťaž, ukončil správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž uzatvorenej medzi oprávnenou organizáciou NATUR-PACK, a. s. a 14 zberovými spoločnosťami prijatím záväzkov navrhnutých účastníkmi konania.

V priebehu šetrenia úrad zistil, že spoločnosť NATUR-PACK, a. s. ako oprávnená organizácia, uzatvorila v priebehu rokov 2006 – 2008 so 14 zberovými spoločnosťami zmluvy o zbere odpadov z obalov za účelom plnenia povinností zberu, zhodnocovania, resp. recyklácie odpadov z obalov pre povinné osoby. Zmluvy obsahovali záväzok exkluzivity, ktorým sa zberové spoločnosti zaväzovali poskytovať svoje služby výhradne pre systém NATURPACK a neuzatvárať zmluvy aj s inými oprávnenými organizáciami pôsobiacimi na trhu SR. Z uvedených dôvodov mohlo dôjsť k obmedzeniu hospodárskej súťaže.

Podľa zákona môže úrad konanie ukončiť rozhodnutím, v ktorom uloží podnikateľovi plniť záväzky, ktoré podnikateľ úradu navrhol na účely odstránenia možného obmedzenia súťaže.

Úrad prijal záväzky navrhnuté účastníkmi konania, ktoré spočívali v odstránení ustanovenia zaväzujúceho zberové spoločnosti na dodávanie odpadov z obalov výlučne pre „systém NATURPACK“. Po vyhodnotení dopadov posudzovanej praktiky na relevantný trh dospel úrad k záveru, že predložený návrh záväzkov je dostatočný na odstránenie možného obmedzenia súťaže.


Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.11.2011.

16.11.2011