Rada PMÚ zrušila pokutu

Rada Protimonopolného úradu SR zrušila prvostupňové rozhodnutie vo veci porušenia súťažných pravidiel pätnástimi spoločnosťami pôsobiacimi v odpadovom hospodárstve.

Protimonopolný úrad SR uložil pokutu v súhrnnej výške 48 373 € (1,46 mil. Sk) pätnástim spoločnostiam za uzatvorenie dohody obmedzujúcej súťaž.
Podľa úradu zberové spoločnosti uzatvorili so spoločnosťou NATUR-PACK, a.s. zmluvy, ktoré obsahovali záväzok výhradných dodávok.

Toto rozhodnutie však nenadobudlo právoplatnosť, nakoľko niektorí účastníci konania sa voči nemu v 15 dňovej zákonnej lehote odvolali.
Rada Protimonopolného úradu SR zrušila rozhodnutie Protimonopolného úradu SR, Odboru dohôd obmedzujúcich súťaž zo dňa 22.12.2009 a vec vrátila na nové prejednanie a rozhodnutie. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.7.2010, zverejnené bolo na stránkach PMÚ dňa 19.8.2010.

23.8.2010