Rada Protimonopolného úradu SR rozhodla vo veci porušenia súťažných pravidiel spoločnosťou E

(Bratislava 13.9.2010) Rada Protimonopolného úradu SR dňa 6.8.2010 uložila pokutu 18 394 EUR za zneužívanie dominantného postavenia spoločnosťou ENVI-PAK, a.s. (ďalej ENVI-PAK) na relevantnom trhu udeľovania súhlasu na používanie ochrannej známky Zelený bod na území Slovenskej republiky. Posudzované správanie predstavovalo porušenie slovenského (§ 8 zákona) aj európskeho práva (článok 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

ENVI-PAK je výlučným držiteľom licencie na používanie registrovanej ochrannej známky Zelený bod (ďalej „ZB“) na území Slovenskej republiky. Na jej základe je oprávnený udeľovať individuálne licencie (sublicencie) tretím stranám, t.j. výrobcom a distribútorom obalov a balených tovarov, ako aj dodávateľom a dovozcom na používanie ochrannej známky ZB v Slovenskej republike ako aj právo uviesť na trh v SR tovar zabalený v obale, na ktorom sa ZB nachádza (licenční klienti). Pre užívateľov Zeleného bodu neexistuje na Slovensku žiadna alternatíva k tejto ochrannej známke.

ENVI-PAK súčasne pôsobí na trhu poskytovania služieb oprávnených organizácií, t.j. zabezpečuje zber, zhodnotenie a recykláciu odpadov z obalov pre povinné osoby (servisní klienti) v zmysle zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch, kde je vystavený konkurenčnému tlaku ďalších oprávnených organizácií.

V snahe posilniť svoje postavenie na trhu zabezpečovania zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov ENVI-PAK  nastavil systém platieb za ochrannú známku ZB tak, aby pre povinné osoby používajúce ZB bolo výhodnejšie stať sa jeho servisným klientom, a to napriek nižším cenám konkurencie za servis. Týmto konaním ENVI-PAK obmedzil hospodársku súťaž a protiprávne si posilňoval postavenie na trhu služieb pre servisných klientov. V rámci nastaveného systému klienti ENVI-PAK mali možnosť používať ZB bez poplatku, zatiaľ čo klienti konkurenčných spoločností zaň platili poplatok, a to aj za obaly na ktorých sa ZB nenachádzal. Pre povinné osoby používajúce ZB nebolo preto ekonomicky racionálne zostať resp. stať sa klientom inej konkurenčnej oprávnenej organizácie ako spoločnosti ENVI-PAK. Správanie spoločnosti ENVI-PAK viedlo k obmedzeniu expanzie  konkurentov na relevantnom trhu zabezpečovania zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov prostredníctvom oprávnených organizácií v SR.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.9.2010.

 

16.9.2010

Ďalšie články