Reakcia na aktuálne konanie iných OZV

REAKCIA NA AKTUÁLNE KONANIE INÝCH OZV A VÝZVA VÝROBCOM NA ZVÝŠENIE OPATRNOSTI PRI UZATVÁRANÍ NOVÝCH ZMLÚV

V posledných dňoch sme boli zo strany viacerých našich klientov informovaní o praktikách iných organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV), ktoré aktuálne oslovujú výrobcov a predkladajú im ponuky svojich služieb. Spôsob, akým sú ponuky predkladané, je však vyložene neštandardný a podľa nášho názoru aj nekalosúťažný. Z tohto dôvodu vyzývame našich klientov i ostatných výrobcov na zvýšenie opatrnosti pri uzatváraní nových zmlúv a overovanie si platnosti a záväznosti informácií, najmä cenových podmienok, ktoré sú súčasťou uvedených ponúk.

Boli sme informovaní, že v prvom kroku je výrobcom ponúkaná komplexná ponuka služieb, pričom súčasťou ponuky a jednou z príloh je aj cenník služieb na rok 2019. Cenník pritom obsahuje podstatne nižšie ceny, než je aktuálny trhový priemer. Následne je im však predložený návrh rámcovej zmluvy o spolupráci, ktorý však už obsahuje odlišný cenník na rok 2019, v ktorom sú už ceny pre jednotlivé obalové materiály podstatne vyššie, než boli v prvotnej ponuke služieb, ktorá bola výrobcovi zaslaná.

Po otázkach výrobcov na dôvod odlišných cenníkov na rok 2019 je výrobcom daný neformálny prísľub toho, že po podpise rámcovej zmluvy s vyššími cenami bude s nimi uzatvorený samostatný dodatok, v ktorom sa ceny upravia na pôvodnú nižšiu ponuku. Tento neformálny prísľub nemá žiadnu záväznosť a spolupráca na základe takýchto cenových podmienok nie je udržateľná.

Takýto spôsob komunikácie sa však vymyká trhovým štandardom, ako aj základným princípom uzatvárania zmlúv. V tejto súvislosti zároveň upozorňujeme, že rámcové zmluvy nezriedka obsahujú ustanovenia, ktoré deklarujú, že podpis rámcovej zmluvy nahrádza všetky predchádzajúce dohody a zmluvy. To znamená, že v prípade, ak sa výrobcovia rozhodnú podpísať rámcové zmluvy s vyššími jednotkovými cenami, OZV nemá žiadnu právnu povinnosť následne predložiť výrobcovi dodatok rámcovej zmluvy, ktorý by obsahoval pôvodne deklarované „zľavnené“ ceny. Výrobca tak nemá žiadny právny nárok na to, aby si u takejto OZV reálne vymohol dodržanie výšky pôvodne navrhnutých cien. Takýmto spôsobom má OZV v zásade plnú a jednostrannú kontrolu nad tým, aké ceny bude výrobcovi po podpise rámcovej zmluvy účtovať, a to bez ohľadu na to, aká bola jej pôvodná ponuka.

Zároveň je zavádzajúce, ak sa v prvotnej ponuke služieb deklaruje platnosť ponúkaného cenníka po dobu 1 roka, avšak v samotnej rámcovej zmluve je následne upravená možnosť OZV meniť výšku odmeny zaslaním nového cenníka. Uvedená skutočnosť je ešte zvýraznená tým, ak rámcová zmluva uvádza, že v prípade akýchkoľvek interpretačných kolízií majú prednosť ustanovenia uvedené v rámcovej zmluve.

Taktiež poukazujeme na to, že sme sa stretli s prípadmi, kde si OZV ponecháva v zásade maximálnu možnú slobodu vo vzťahu k cenotvorbe a kde má možnosť kedykoľvek v priebehu trvania zmluvného vzťahu zvýšiť ceny uvádzané v cenníku, pričom v prípade, ak výrobca nestihne 5-dňovú lehotu na to, aby namietol zvýšenie, resp. v prípade, ak zaplatí zvýšenú cenu, bude sa to považovať za súhlas výrobcu so zvýšením cien. Ak by bol výrobca dostatočne rýchly a v rámci 5-dňovej lehoty by vyjadril svoj nesúhlas so zvýšením cien, OZV si pre taký prípad ponecháva možnosť okamžite a jednostranne odstúpiť od celej zmluvy s výrobcom. V takom prípade by sa výrobca dostal do situácie, kde by v priebehu kalendárneho roka prišiel o zmluvu s OZV. Inými slovami, klient nemá žiadnu istotu v tom, akú výšku cien bude povinný platiť, a preto nemôže ani zodpovedne predvídať náklady spojené so zmluvou s OZV.

OZV NATUR-PACK v plnom rozsahu rešpektuje možnosť, aby si mohli výrobcovia vyhradených výrobkov slobodne vybrať OZV, s ktorou uzatvoria zmluvu o plnení vyhradených povinností. Existencia zdravého konkurenčného prostredia nepochybne napomáha skvalitňovaniu poskytovaných služieb, ako aj zefektívňovaniu celého systému triedeného zberu odpadov. Akákoľvek konkurenčná aktivita sa však musí realizovať v medziach príslušných právnych predpisov, korektne vo vzťahu k výrobcom a spôsobom, ktorý nebude napĺňať znaky nekalosúťažného konania. Je neprípustné a zavádzajúce, keď sa klientom predkladali cenníky, ktoré nemajú reálnu oporu v nákladoch na nakladanie s odpadmi a navyše spôsobom, ktorý eliminuje ich záväznosť.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti vyzývame výrobcov, aby boli pri komunikácii s OZV opatrní a aby pristupovali k podpisovaniu zmlúv až v prípade, ak budú predložené návrhy zmlúv obsahovať avizované ustanovenia vrátane cenníkov, ktorých výška bude záväzne zodpovedať predkladaným cenovým ponukám. V opačnom prípade sa výrobcovia vystavujú riziku, že konečná výška poplatkov, ktoré budú musieť vyplácať OZV, bude podstatne vyššia oproti pôvodne predkladaným návrhom, prípadne tomu, že počas kalendárneho roka dôjde k ukončeniu ich zmluvy s OZV a vystavia sa reálnemu riziku nesplnenia zákonných povinností.

OZV NATUR-PACK deklaruje svoj záujem naďalej vystupovať vo vzťahu k svojim klientom
a potenciálnym klientom transparentne, pravdivo a spôsobom, ktorý nebude vyvolávať právne riziká.