Registrácia v registroch výrobcov vyhradených výrobkov

Jednou z povinností výrobcov/dovozcov vyhradených výrobkov (elektrozariadenia, batérie a akumulátory, vozidlá, pneumatiky, obaly a neobalové výrobky) je registrácia v príslušnom registri výrobcov, ktorý vedie MŽP SR.

Výrobca, ktorý sa k 1.1.2016 považuje za výrobcu vyhradeného výrobku, a ktorý k tomuto dňu uvádza na trh vyhradený výrobok, a nie je registrovaný v danom registri výrobcov, je povinný podať žiadosť o zápis do príslušného registra výrobcov do 31.januára 2016.

 

Nové registre (register výrobcov neobalových výrobkov, register výrobcov pneumatík, register výrobcov vozidiel)

Registrácia sa týka hlavne výrobcov neobalových výrobkov, pneumatík a vozidiel, nakoľko tieto registre sú novovzniknuté. Čiže ak dovážate alebo vyrábate neobalové výrobky, pneumatiky alebo vozidlá, musíte do konca januára podať žiadosť o zápis do príslušného registra (Register výrobcov neobalových výrobkov, Register výrobcov pneumatík a Register výrobcov vozidiel).

Vzory žiadostí sú uverejnené v prílohách č.4, 5 a 6 vyhlášky č.373/2015  o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov (ďalej len „vyhláška č.373/2015 o RZV“).

Pôvodné registre (register výrobcov obalov, register výrobcov elektrozariadení, register výrobcov batérií a akumulátorov)

Registrácia do 31.1.2016 sa taktiež týka aj tzv. povinných osôb z pôvodného zákona o obaloch (po novom sa povinné osoby volajú „výrobcovia obalov), výrobcov/dovozcov elektrozariadení aj batérií a akumulátorov, ktoré k 1.1.2016 nie sú zapísaní v príslušnom registri pre obaly, elektrozariadenia alebo batérie a akumulátory, a k tomuto dňu uvádzajú dané výrobky na trh SR. Vzory žiadostí sú uverejnené v prílohách č.1, 2 a 3 vyhlášky č.373/2015 o RZV.

Ak už v týchto registroch ste zaregistrovaní podľa predchádzajúcich zákonov, nie je potrebné sa registrovať nanovo, nakoľko registre podľa pôvodných zákonov sa preklopia.

Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov vyhradeného výrobku nesmie uvádzať vyhradený výrobok na trh v Slovenskej republike!

 

Usmernenie k registrácii výrobcov vyhradených výrobkov je uverejnené aj na stránke MŽP SR http://www.minzp.sk/aktualne/povinnost-vyrobcu-vyhradeneho-vyrobku-zapis-do-registra-vyrobcov-vyhradeneho-vyrobku.html

 

25.01.2016

Ďalšie články