SIŽP vykonala v prvom polroku 1 772 kontrol

Bratislava 1. augusta 2011 - Inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) vykonali v prvom polroku tohto roka 1 772 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili pri 475 kontrolách, čo je 26,8 percenta z celkového počtu kontrol.

Za porušenie právnych predpisov v oblasti životného prostredia uložili v prvých šiestich mesiacoch roka 328 pokút v celkovej výške takmer 270 tisíc eur. Uložili tiež 139 opatrení na nápravu zistených nedostatkov. Najvyššiu pokutu, 16 500 eur, uložili inšpektori spoločnosti Ekocenter v Bratislave, ktorá ako držiteľ odpadu používala na sanáciu nelegálnej skládky odpadu v katastrálnom území obce Jelka okrem povoleného inertného odpadu aj iné druhy odpadu. Tieto ukladala na inom mieste, ako bolo určené a pri používaných odpadoch neplnila aj ďalšie zákonné povinnosti
držiteľa odpadu.

Pokutu po 13 500 eur dostali spoločnosť Slovnaft v Bratislave za porušenie povinností pri zaobchádzaní so škodlivými látkami, v dôsledku čoho došlo k mimoriadnemu zhoršeniu vôd v Malom Dunaji, a košická spoločnosť Ekos Plus, ktorá ako nájomca skládky odpadu v katastrálnom území obce Petrovany nepredložila nájomnú zmluvu s potrebnými údajmi, a tým neposkytla pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom. Pokutu po 10 000 eur museli zaplatiť spoločnosť Amylum v Bolerázi za nedodržanie podmienok vydaného integrovaného povolenia v prevádzke výroby škrobu, a obec Veľké Zálužie, ktorá uložila rozličné druhy odpadu na skládku prevádzkovanú bez súhlasu príslušného orgánu štátnej správy.Všetky uložené pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu, idú na účet Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia.

Generálny riaditeľ SIŽP RNDr. Oto Hornák sa v tejto súvislosti vyjadril, že hlavným cieľom inšpekcie nie je ukladanie pokút. Pokuty vnímajú, podobne ako celú kontrolnú činnosť, predovšetkým ako prostriedok na zvyšovanie environmentálnej disciplíny občanov a podnikateľských subjektov a na zvyšovanie ich environmentálneho vedomia. Z hľadiska zvyšovania tohto vedomia prikladá SIŽP osobitný význam tiež prešetrovaniu podnetov, ktoré dostávajú od občanov, ale aj z rôznych inštitúcií. Zaoberajú sa nimi prednostne. V prvom polroku prešetrovali inšpektori 385 podnetov, pričom porušenie zákona
zistili v 114 prípadoch.


Významný prínos kontrolnej činnosti inšpekcie vidí Oto Hornák tiež v tom, že skúsenosti z nej sa prenášajú späť do legislatívneho procesu, obohacujú ho, a tým skvalitňujú legislatívu o životnom prostredí. To sa následne pozitívne prejavuje na poklese počtu prípadov porušenia právnych predpisov v oblasti životného prostredia. Napríklad zatiaľ čo v prvých rokoch činnosti SIŽP dosahoval podiel porušenia právnych predpisov v rámci niektorých odborných útvarov inšpekcie až 70 percent z celkového počtu vykonaných kontrol a ešte pred piatimi rokmi to bolo vyše 34 percent, v prvom polroku tohto roka bol tento podiel iba 26,8 percenta. Tento pozitívny trend v ochrane životného prostredia priamo súvisí aj s dôslednou kontrolnou činnosťou SIŽP.

Zdroj: www.sizp.sk

9.8.2011

Ďalšie články