SIŽP zintenzívňuje kontroly výrobcov

Na základe informácie zverejnenej TASR by SIŽP mala spustiť sériu kontrol systému triedeného zberu so zameraním sa aj na tých výrobcov, u ktorých sa už v minulosti zistili pochybenia, či na tých, ktorým ich zmluvné OZV neboli schopné splniť ich prenesené povinnosti. MŽP SR preto odporúča v prípade zmeny OZV neorientovať sa len na cenu. ,,Pretože, keď si výrobca zazmluvní OZV, zodpovednosť vrátane sankcií za neplnenie zákonných povinností zostáva stále na výrobcovi," upozorňuje ministerstvo. ,,Minulosť priniesla príklady, kedy si OZV, orientujúce sa na najnižšiu cenu pre výrobcov, nedokázali plniť svoje povinnosti smerom k obciam a mestám," konštatuje MŽP SR. Nejedná sa pri tom len o povinnosti voči obciam a mestám, ale aj o vzdelávacie a propagačné kampane na podporu triedeného zberu či o povinnosti vyplývajúce z EÚ legislatívy – plnenie cieľov zhodnocovania a recyklácie.

V priebehu minulého a tohto roku prebehli u viacerých OZV kontroly ich systému zo strany SIŽP. NATUR-PACK ako jediná z kontrolovaných OZV prešla touto kontrolou bez zistených nedostatkov.

Za bežné porušenia výrobcov, ktorým je ale možné sa veľmi ľahko vyhnúť, je nenahlásenie zmien týkajúcich sa údajov spoločnosti do registra výrobcov. Je to napríklad zmena adresy či štatutárneho orgánu. Za neohlásenie zmien môže byť výrobcovi udelená pokuta vo výške 1 200 – 120 000 Eur. V prípade našich klientov tieto zmeny ohlasuje MŽP SR NATUR-PACK. Je preto dôležité, aby ste nám všetky takéto zmeny ohlásili prostredníctvom našej webstránky v sekcii „Pre členov“, kde v „Nastavení konta“ sú uvedené všetky údaje za Vašu spoločnosť. Tieto zmeny je nám potrebné nahlásiť do 15 dní od vzniku zmeny, aby sme ich v zákonne stanovenej lehote oznámili do príslušného registra výrobcov.

Zdroj TASR 2018

Ďalšie články