Trenčiansky kraj zverejnil POH

Po Programe odpadového hospodárstva (POH) Nitrianskeho a Košického kraja bol vo Vestníku vlády SR zverejnený aj POH Trenčianskeho kraja na roky 2011 – 2015.

20.decembra 2013 začalo plynúť štvormesačné obdobie na vypracovanie POH pôvodcov a obcí.

Povinnosť vypracovať POH má ten pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom a produkuje ročne viac než 10 ton nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov. Do týchto množstiev sa započítavajú komunálne odpady, odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby (ďalej len "drobné stavebné odpady"), odpady vznikajúce pri servisných prácach, čistiacich prácach alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú.

Presné povinnosti stanovuje § 6 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov v § 2 až 7 a v prílohe 2.

Pôvodcovia odpadov, ktorí majú povinnosť vypracovať POH, sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s obcou na vypracovaní spoločného programu.

O aktuálnom dianí Vás budeme včas informovať. Ak sa Vás POH týka, prosím kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme s vypracovávaním príslušných dokumentov.

zdroj: www.zbierka.sk, www.enviroportal.sk

Aktuálny stav POH jednotlivých krajov nájdete na www.naturpack.sk v časti Dokumenty.

30.12.2013

upravené 17.2.2014