Upozornenie na novú povinnosť vyplývajúcu z § 58 zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch!

 

§ 58 zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch

Povinnosti držiteľa odpadu z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu

Tento paragraf sa týka len odpadov z obalov:

  • pre ktoré spoločnosť nie je výrobcom obalov /odpady z obalov vzniknuté vybalením tovaru zakúpeného od slovenského dodávateľa/ a zároveň
  • vyprodukovaných v rámci svojej podnikateľskej činnosti, čiže nebudú tvoriť súčasť komunálneho odpadu /po vybalení z toho vzniká u pôvodcu odpad z obalov /

Netýka sa obalov, ktoré sa hlásia do NATUR-PACK!

Ohlásenie podľa tohto paragrafu (ods.2) sa zasiela po odovzdaní týchto odpadov z obalov oprávnenej osobe (zberovej spoločnosti, spracovateľovi - zhodnotenie), a to do 25.dňa nasledujúceho mesiaca. V prípade, že takéto odpady z obalov budú odovzdané napr. 20.01.2016, ohlásenie je potrebné zaslať do 25.02.2016.

Ohlásenie sa zasiela na Koordinačné centrum pre obaly. Pokiaľ toto Koordinačné centrum nie je zriadené (predpokladaný dátum zriadenia je 2.polrok 2016), zasiela sa toto ohlásenie na MŽP SR - odporúčame ho zasielať v tlačenej podobe na Odbor odpadového hospodárstva. Kópiu ohlásenia spolu s podacím lístkom odporúčame archivovať.

Vzor tlačiva (Ohlásenie o materiálovom toku z obalov)  je uvedený vo vyhláške MŽP SR č.366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, v prílohe č.5, stiahnuť si ho v dokumente MS Word môžete aj na stránke http://naturpack.sk/dokumenty/ v časti Iné dokumenty.

Ohlásenie podľa § 58 nespadá pod zmluvný vzťah s NATUR-PACKom, nakoľko toto ohlásenie sa netýka odpadov z obalov, ktoré Vaša spoločnosť ohlasuje do NATUR-PACK, ale vzťahuje sa na tie odpady z obalov, ktoré Vám vzniknú po vybalení výrobkov nakúpených  na Slovensku a pre ktoré sa stávate pôvodcom.

23.02.2016

Ďalšie články