Usmernenie k smernici o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov je zverejnené

Dlho očakávané usmernenie k smernici o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie je zverejnené.

Dňa 7. 6. 2021 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené Oznámenie Komisie – Usmernenia Komisie o jednorazových plastových výrobkoch v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (ďalej len „dokument“ alebo aj „usmernenie“).

Dokument by mal výrobcom a distribútorom ozrejmiť jednotlivé články Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2021 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (ďalej len „smernica SUP“) a poskytnúť usmernenia a príklady k jednorazovým plastovým výrobkom v ich rozlíšení, či budú alebo nebudú spadať pod pôsobnosť smernice SUP a ktoré z nich budú zakázané, prípadne na ktoré sa zákaz uvedenia na trh vzťahovať nebude, opisy a rozlíšenia medzi určitými kategóriami výrobkov, či definovanie kritérií a špecifických výnimiek.

Zverejnený dokument ozrejmuje, čo sa chápe pod pojmom plast či jednorazový plastový výrobok, definuje špecifické kritériá týkajúce sa výrobkov ako nádoby na potraviny, balenia a vrecúška, príbory, taniere, slamky a miešadlá, nápojové obaly, nápojové fľaše a poháre na nápoje (vrátane ich uzáverov a viečok) a ďalšie vymedzené smernicou SUP. Usmernenie obsahuje aj názorné príklady formou obrázkov a tabuliek, ktoré by mali zjednodušiť posudzovanie daných výrobkov, napr. rozlišovanie nádob na potraviny od plastových tanierov, či jednorazových plastových nádob na potraviny od balení a vrecúšok.

Link na zverejnené usmernenie:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC0607%2803%29&qid=1623141907545

8. 6. 2021