Uzatvorenie dohody o mimosúdnom urovnaní sporu, ktorý sa týkal „Zeleného bodu“

Krátko k histórii označenia „Zelený bod“

Skupina nemeckých podnikateľov založila v roku 1990 spoločnosť Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland AG („Spoločnosť DSD“). Jej úlohou bolo organizovať separovaný zber, triedenie a recykláciu použitých obalov od spotrebiteľov v obciach pre akcionárov Spoločnosti DSD. Keďže sa do systému nezapojili všetky firmy, vznikla potreba umiestniť na obaloch znak, ktorý by vypovedal o príslušnosti jednotlivých výrobcov k novému systému. Týmto označením sa stal „Zelený bod“.

Pôvodnou nemeckou myšlienkou, na základe ktorej bol vytvorený „Zelený bod“, bolo informovať spotrebiteľov umiestnením tohto symbolu na obaloch výrobkov o tom, ktorí výrobcovia a ktoré výrobky sú zapojené do kolektívneho systému DSD v Nemecku.

Spoločnosť DSD, ako majiteľ práv vzťahujúcich sa k ochrannej známke „Zelený bod“, neskôr splnomocnila združenie Packaging Recovery Organisation Europe s.p.r.l. („PRO EUROPE“), aby toto združenie mohlo licencovať používanie ochrannej známky „Zelený bod“ tretím osobám – organizáciám, ktoré vytvárajú a prevádzkujú systém na zber, zhodnotenie, recykláciu použitých obalov v krajine, kde pôsobia a zastrešovala tak všetky systémy zberu a spätného odberu odpadov z obalov, ktoré používajú ochrannú známku „Zelený bod.“

Spoločnosť ENVI - PAK, a. s. je na základe hlavnej licenčnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou PRO EUROPE držiteľom licencie na používanie registrovanej ochrannej známky „Zelený bod“ na území SR.

Spor o to, ako informovať o možnostiach používania označenia „Zelený bod“

Už v roku 2009 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky identifikoval zneužitie dominantného postavenia spoločnosti ENVI - PAK, a. s. na relevantnom trhu, ktorého podstata spočívala v nastavení systému platieb za používanie ochrannej známky „Zelený bod“. Toto rozhodnutie bolo potvrdené aj odvolacím orgánom PMÚ.

Následne, v priebehu roka 2012, boli súdom potvrdené štyri rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, na základe ktorých úrad rozhodol o čiastočnom výmaze slovenských ochranných známok „Zelený bod. Bolo to z dôvodu ich skutočného nepoužívania na území Slovenskej republiky pre všetky prihlásené triedy tovarov, pričom v platnosti zostali len niektoré triedy pre služby (poskytované v oblasti odpadového hospodárstva).

V súvislosti s informačnou kampaňou ENVI – PAK, a. s. o možnostiach používania označenia „Zelený bod“, podala v roku 2014 spoločnosť NATUR-PACK, a. s. na Okresnom súde Bratislava I návrh na nariadenie predbežného opatrenia a neskôr aj žalobu proti spoločnosti ENVI - PAK, a. s. Návrhom na nariadenie predbežného opatrenia a žalobou sa NATUR-PACK, a. s. domáhala hlavne toho, aby súd uložil ENVI - PAK, a. s. povinnosť zdržať sa rozširovania a zverejňovania informácií o možnostiach používania ochranných známok „Zelený bod“ na Slovensku spôsobom, ktorý bol podľa NATUR-PACK, a. s. nesprávny. Spoločnosť ENVI - PAK, a. s. so vznesenými nárokmi nesúhlasila a svoje práva aktívne bránila v rámci súdneho procesu.

Na začiatku sporu súd vyhovel návrhu spoločnosti NATUR-PACK, a. s. a vydal predbežné opatrenie voči spoločnosti ENVI – PAK, a. s., ktorým žalovanému nariadil, aby sa zdržal informovania verejnosti o možnosti používania ochranných známok „Zelený bod“ spôsobom, ktorý bol podľa žalobcu zavádzajúci.

Urovnanie súdneho sporu medzi NATUR-PACK, a. s. a ENVI - PAK, a. s.

Počas toho, ako bola táto žaloba podaná na súde, došlo k viacerým snahám urovnať tento vzniknutý spor zmierom. Obe sporové strany sa však dohodli na ukončení celej veci zmierlivou cestou až v tomto roku. Strany sporu tak uzatvorili v júli 2021 dohodu o urovnaní, ktorou bol tento dlhoročný súdny spor ukončený.

Výsledkom urovnania sporu bola dohoda medzi NATUR-PACK, a. s. a ENVI - PAK, a. s. o spôsobe informovania verejnosti o ochrannej známke „Zelený bod“ zo strany spoločnosti ENVI - PAK, a. s. na jej webových stránkach, a to spôsobom, ktorý je pre NATUR-PACK, a. s. akceptovateľný. Následne spoločnosť NATUR-PACK, a. s. pristúpila k späťvzatiu podanej žaloby v celom rozsahu.

NATUR-PACK, a. s. víta korektné mimosúdne urovnanie nekalosúťažného sporu o informovaní o možnostiach používania ochrannej známky „Zelený bod“ spoločnosťou ENVI - PAK, a. s., ako aj zmenu spôsobu informovania verejnosti o „Zelenom bode“. Zároveň veríme, že v nadväznosti na uzatvorenie dohody o urovnaní sa už označenie „Zelený bod“ nestane prostriedkom, ktorý by mohol v praxi vytvárať konfliktné situácie, a to či už vo vzťahu k ostatným organizáciám zodpovednosti výrobcov alebo k samotným výrobcom, resp. dovozcom.

19.10.2021