VerpackV - Nemecká Vyhláška o obaloch

Čo z nej vyplýva pre slovenské firmy?

VerpackV v skratke

Verpackungsverordnung alebo VerpackV - v preklade Vyhláška o obaloch - je nemecky právny predpis tykajúci sa balenia tovarov a spätného odberu odpadov z nich. Okrem nemeckých firiem sa vzťahuje aj na zahraničných výrobcov, ktorí vyvážajú tovar do Nemecka a to v akomkoľvek množstve. Jej cieľom je trvale zníženie vplyvu odpadov z obalov na životne prostredie a likvidácia komunálneho odpadu z predajných obalov.

Slovenské firmy, ktorých sa týka VerpackV

Slovenské firmy vyvážajúce do Nemecka, môžu byť takisto dotknute VerpackV. Su zodpovedne za tieto obaly, ak v momente prekročenia hraníc nesú právnu zodpovednosť za prepravovaný tovar. V rámci dodacích podmienok INCOTERMS to znamená, že ak platia:

  • Free delivered (DDU, CIF, DDP) - za obaly zodpovedá slovensky vývozca
  • Ex works (EXW, FOB, FAS) - za obaly zodpovedá nemecky dovozca.

Aj malé množstvo obalov, ktoré je vyvážané spolu s produktmi do Nemecka je predmetom tejto vyhlášky. Vyplýva z nej pre slovenských vývozcov povinnosť prihlásenia sa do systému spätného odberu odpadov z obalov (tzv. duálneho systému).

Plnenie povinností podľa VerpackV

Plnenie povinnosti vyplývajúcich z VerpackV sa líši podľa typu obalu, ktoré slovensky vývozca použije pre svoje vývozy do Nemecka:

  • Predajné obaly sú predmetom účasti na systéme spätného odberu odpadov z obalov (tzv. duálneho systému spätného odberu). Ten je zabezpečený oprávnenými prevádzkovateľmi systému spätného odberu v Nemecku (napr. VFW GmbH). Slovensky vývozca podpiše zmluvu s týmto oprávneným prevádzkovateľom a zaplatí licenčne poplatky zodpovedajúce množstvu a druhu obalov vyvezených do Nemecka. Tým si splnil svoje povinnosti vyplývajúce z VerpackV.
  • Priemyselné a prepravné obaly nemusia byť prihlásené do duálneho systému.

Ich spätný odber a následná recyklácia však musia byť zmluvne dohodnuté medzi nemeckým dovozcom a slovenským vývozcom.

Sankcie pri nesplnení povinností

Ak PO alebo FO, zodpovedná za spätný odber odpadov z obalov podľa VerpackV, nedodrží vyššie uvedené povinnosti, môže očakávať pokutu až do výšky 50.000 EUR pre každý vyvážaný produkt. Zároveň jej môže byť nariadený zákaz predaja a distribúcie svojich tovarov na území Nemecka.

Viac informácii o VerpackV nájdete na www.verpackV-konkret.de.

Željka Šenkovič, SNOPK

Ďlašie informácie nájdete TU.

1.12.2011