Vplyv krízy na vznik odpadov v SR

(07.02.2011) Množstvo odpadov hlásených v Slovenskej republike má klesajúcu tendenciu. Tento jav je spôsobený predovšetkým hospodárskou krízou v roku 2009, ktorá mala za následok pokles výrobnej produkcie. V porovnaní s rokom 2008 predstavuje medziročný pokles hlásených odpadov cca 26 %. Mierny pokles nastal aj pri vznikajúcich množstvách komunálneho odpadu, a to cca o 2,5 %.

Výrazný pokles eviduje Ministerstvo životného prostredia SR pri elektrických a elektronických zariadeniach. Kým v roku 2008 bolo uvedených na slovenský trh 60 661 ton elektrozariadení, v roku 2009 nastal pokles o štvrtinu - uvedených na trh bolo iba 45 465 ton. Postupne klesá aj množstvo odpadov na jedného obyvateľa za rok, a to z 2,7 t/obyvateľa v roku 2006 na takmer 1,5 t/obyvateľa v roku 2009.

V produkcii odpadov zaznamenala najväčší prepad z hľadiska celkového vzniku odpadov priemyselná výroba – pokles až o 45 % v porovnaní s rokom 2008. Za ním nasleduje odvetvie umenia, zábavy a rekreácie (77 %) a sektor administratívnych a podporných služieb (48 %).

Ministerstvo životného prostredia SR využíva pri spracovaní údajov o vzniku a spôsoboch nakladania s odpadmi Regionálny informačný systémy o odpadoch (RISO). Výnimkou je len štatistika o komunálnych odpadoch, ktorú od roku 2003 zabezpečuje Štatistický úrad Slovenskej republiky. V súčasnej dobe sa na monitoring vzniku odpadov využívajú dva spôsoby. Podľa prvého spôsobu sa do štatistiky uvádza celkové množstvo vzniknutých odpadov na základe hlásení pôvodcov odpadov Druhý spôsob sleduje množstvo odpadov, ktoré boli umiestnené na trh – pôvodcovia odpadov ich musia podľa zákona o odpadoch ponúknuť na zhodnotenie alebo zneškodnenie osobám na to oprávneným. Tento spôsob má z hľadiska rozvoja infraštruktúry odpadového hospodárstva vyššiu vypovedajúcu hodnotu.

Bližšie informácie týkajúce sa vzniku odpadov sú v Správe o stave životného prostredia v Slovenskej republike v roku 2009, ktorú každoročne vydáva ministerstvo životného prostredia.

Viac informácii najdete TU:

9.2.2011

Ďalšie články