Vyhláška MŽP SR č. 91/2011 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch.

Dňa 31. marca 2011 bola v Zbierke zákonov SR zverejnená Vyhláška MŽP SR č. 91/2011 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch.


Vyhláška nadobúda účinnosť 1.4.2011.

Vyhláška ustanovuje:
•    obsah a spôsob vedenia Registra povinných osôb a oprávnených organizácií, vzor potvrdenia o zápise do registra a vzor žiadosti o zápis do registra,
•    podrobnosti o evidencii obalov, odpadov z obalov a o ich vedení, podrobnosti o ohlasovaní údajov z evidencie obalov a odpadov z obalov,
•    podrobnosti o označovaní obalov a o označovaní zálohovaných obalov na nápoje,
•    podrobnosti o požiadavkách na zloženie a vlastnosti obalov,
•    záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a  pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov,
•    podrobnosti o spôsobe preukazovania plnenia záväzných limitov v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov na území členských štátov Európskej únie, ako aj mimo územia členských štátov Európskej únie.

 

Celé znenie vyhlášky nájdete na našej webovej stránke v sekcii "Legislatíva", alebo si ju môžete stiahnuť priamo TU.

31.3.2011

Ďalšie články