Vyhlášky k novému zákonu o odpadoch zverejnené v Zbierke zákonov

V Zbierke zákonov boli 11. a 12. decembra zverejnené vyhlášky k zákonu číslo 79/2015 Z.z., ktoré začnú platiť 1.1.2016.

Prinášame vám zoznam zverejnených vyhlášok, ktoré si zároveň môžete stiahnuť:

Táto Vyhláška popisuje bližšie evidenčné a ohlasovacie povinnosti vyplývajúce z produkcie odpadov a odpadov z obalov, ktoré vzniknú od 1.1.2016 (prílohy obsahujú nové vzory tlačív).

„Vykonávacia“ Vyhláška upravuje okrem povinností pôvodcov, držiteľov a koncových spracovateľov odpadu aj štandardy triedeného zberu v obciach, spôsoby a podmienky nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom, ale aj podmienky udelenia rôznych súhlasov (napr. na odovzdávanie odpadu vhodného na využitie do domácnosti, nakladanie s nebezpečným odpadom pre pôvodcu, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad atď.).

Povinnosti výrobcov v súvislosti s ich rozšírenou zodpovednosťou (napr. registrácie, podmienky autorizácie, informačné povinnosti, označovanie batérií, zber a nakladanie s elektroodpadom atď.) sú bližšie popísané v tejto Vyhláške.

 

14.12.2015

Ďalšie články