Výpočet podielu výrobcov EEZ na trhu

Dňa 14.7.2010 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR zverejnený metodický pokyn na výpočet podielu výrobcov elektrozariadení na trhu. Na základe tohto metodického pokynu ako aj zverejneného sumárneho hlásenia všetkých výrobcov elektrozariadení aj kolektívnych systémov za rok 2009 sa v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch určí podiel jednotlivých výrobcov elektrozariadení na trhu pre každú kategóriu elektrozariadení, pre ktorú je výrobca elektrozariadení povinný zabezpečiť plnenie cieľa spätného odberu a oddeleného zberu elektroodpadu vo výške aspoň 4 kg na jedného obyvateľa za rok.

Celé znenie metodického pokynu nájdete TU.

14.7.2010