Zálohovanie nápojových obalov sa odkladá

Nosnou témou dnešných dní a týždňov je určite pandémia koronavírusu. Zhodou okolností v tomto období, po voľbách, na Slovensku vzniklo nové zloženie parlamentu a bola ustanovená nová vláda.

Jednou z prvých zmien, ktoré vláda schválila na návrh Ministerstva životného prostredia SR, bola zmena zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje. Touto úpravou sa posúva termín začiatku zálohovania jednorazových nápojových obalov – PET fliaš a plechoviek o rok, na 1.1.2023.

Na základe vyjadrenia nového ministra životného prostredia, Jána Budaja, dôvodom bol aj fakt, že nie je možné v riadnom termíne zabezpečiť výber Správcu, a tým pádom systém efektívne nastaviť. A tak sa zálohovanie odkladá o rok. Zatiaľ.

Poslanci v skrátenom legislatívnom konaní dňa 7.4.2020 schválili zákon o niektorých opatreniach v pôsobnosti MŽP SR v súvislosti s ochorením COVID-19. Okrem zálohovania sa posúvajú aj termíny vydávania rozhodnutí, uplatňovania finančných náhrad či žiadostí o podporu z Environmentálneho fondu.

Zákon 74/2020 Z. z., účinný dňom vyhlásenia, a teda od 9.4.2020, okrem zákona o zálohovaní novelizoval aj tieto ďalšie zákony týkajúce sa životného prostredia:

  • zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a jeho novelizujúci zákon č. 356/2019 Z. z.,
  • zákon č 364/2004 Z. z. o vodách,
  • zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde,
  • zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
  • zákon č. 569/2007 Z. z.  o geologických prácach
  • zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
  • zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
  • zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
  • zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

V prípade zákona o odpadoch sa jednalo hlavne o posunutie termínov pri nezákonne umiestnenom odpade či pri konaniach vyžadujúcich miestnu obhliadku, ústne pojednávanie alebo nazeranie do spisov.

Bližšie informácie si môžete prečítať aj na https://www.odpady-portal.sk/Dokument/105249/zalohovanie-sa-posuva-o-rok-viacere-lehoty-dostali-odklad-nr-sr-prijala-dolezite-zmeny.aspx

17.4.2020