ZELENÝ BOD - Prelomové rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Prelomové rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vo veci platnosti ochranných známok č. 585713, č. 585714, č. 653449, č. 653450 (ZELENÝ BOD).

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“) zastúpený predsedníčkou Úradu vydal, v rozkladových konaniach, dňa 21.decembra 2011 rozhodnutia o návrhoch na zrušenie ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a to:   MOZ 585713 II/141-2011, MOZ 585714 II/143-2011, MOZ 653449 II/145-2011, MOZ 653450 II/147-2011, ktorými čiastočne zrušil pre územie Slovenskej republiky platnosť medzinárodnej ochrannej známky č. 585713, medzinárodnej ochrannej známky č. 585714, medzinárodnej ochrannej známky č. 653449 a medzinárodnej ochrannej známky č. 653450 pre všetky tovary v triedach 1,2,3,5,6,7,8,9,11,16,20,21,24,25,29,30,32,34, pre všetky služby v triede 36 a pre služby „relations publiques“ (vzťahy s verejnosťou) v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.


Úrad súčasne rozhodol o tom, že medzinárodná ochranná známka č. 585713, medzinárodná ochranná známka č. 585714, medzinárodná ochranná známka č. 653449 a medzinárodná ochranná známka č. 653450 ostáva v platnosti pre územie Slovenskej republiky pre všetky služby v triedach 39, 40, 42 a pre služby „conseils aux consommateurs et aux entreprises sur des questions relatives á l´environnement et aux déchets, á savoir la réduction de la production de déchets, la collecte, le transport, le tri, le recyclage et l´élimination des déchets et matiéres premiéres de récupération; conseils aux entreprises produisant ou utilisant des emballages et/ou des matériaux d´emballage“ (poradenstvo pre spotrebiteľa a podniky v otázkach súvisiacich so životným prostredím a odpadom, t.j. obmedzenie produkcie odpadov, zberu, prepravy, triedenia recyklovaných materiálov a eliminácia odpadu a surovín za účelom opätovného využitia, poradenstvo pre podniky produkujúce alebo využívajúce obaly a/alebo obalové materiály) v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Čiastočné zrušenie platnosti medzinárodnej ochrannej známky č. 585713, medzinárodnej ochrannej známky č. 585714, medzinárodnej ochrannej známky č. 653449 a medzinárodnej ochrannej známky č. 653450 pre územie Slovenskej republiky je podľa § 34 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov účinné od 6. decembra 2007.

Majiteľom medzinárodných ochranných známok č. 585713, č. 585714, č. 653449 a č. 653450 „ZELENÝ BOD“ je spoločnosť Der Grȕne Punkt Duales System Deutschland GmbH, Frankfurter Strasse 720-726, 511 45 Kȍln, Nemecko, pričom pre územie Slovenskej republiky boli k uvedeným ochranným známkam (na základe licenčnej zmluvy) poskytnuté práva na ich použitie spoločnosti ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 35 858 010, ktorej súčasne boli udelené i dispozičné práva poskytovať na území Slovenskej republiky a na základe písomnej zmluvy tretím osobám súhlas na ich používanie (resp. niektorej z nich).

Predmetné rozhodnutia Úradu sú konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno voči nim odvolať.
Následkom uvedených rozhodnutí sú medzinárodné ochranné známky č. 585713, č. 585714, č. 653449 a č. 653450 od 6.12.2007 považované za neplatné na území Slovenskej republiky  pre tovary v triedach 1,2,3,5,6,7,8,9,11,16,20,21,24,25,29,30,32,34, pre všetky služby v triede 36 a pre služby „relations publiques“ (vzťahy s verejnosťou) v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.
Nadobúdateľ licencie, spoločnosť  ENVI-PAK, a.s.,  nemôže z týchto medzinárodných ochranných známok zakazovať tretím osobám používanie označenia na tovaroch (obaloch tovarov) resp. označenia služieb uvedených tried.

8.3.2012

Ďalšie články