ZELENÝ BOD - Protimonopolný úrad SR rozhodol

TLAČOVÁ SPRÁVA: (Bratislava 8.9.2009) Odbor zneužívania dominantného postavenia Protimonopolného úradu SR uložil pokutu vo výške 18 394 € podnikateľovi ENVI-PAK, a.s., (ďalej len „ENVI-PAK“) za porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže ako aj článku 82 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

Na základe sťažností podnikateľov začal úrad v roku 2008 správne konanie vo veci poskytovania sublicencií na ochrannú známku Zelený bod podnikateľom ENVI-PAK, ktorý ako jediný má právo poskytovať sublicencie na ochrannú známku Zelený bod na Slovensku. V rámci tohto konania úrad vymedzil dva relevantné trhy, na ktorých pôsobí spoločnosť ENVI-PAK. Jedným je trh udeľovania súhlasu na používanie ochrannej známky Zelený bod tretím osobám prostredníctvom individuálnych licencií. Na tomto trhu má spoločnosť ENVI-PAK dominantné postavenie a na ňom aj dochádza k zneužívaniu dominantného postavenia. Druhým trhom je trh zabezpečenia zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov prostredníctvom oprávnených organizácií. Na tomto trhu sa prejavujú dopady zneužívania dominantného postavenia spoločnosti ENVI-PAK.

Spoločnosť ENVI-PAK zneužila svoje dominantné postavenie nastavením systému platieb za ochrannú známku Zelený bod. Podnikateľ ENVI-PAK totiž nastavil systém platieb za ochrannú známku Zelený bod tak, že jeho servisní klienti, teda klienti využívajúci služby zabezpečenia zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov, majú možnosť používať Zelený bod zadarmo, avšak licenční klienti, ktorí majú záujem len o poskytnutie súhlasu s používaním ochrannej známky Zelený bod, musia platiť za samotnú licenciu poplatok, a to aj za obaly, na ktorých sa Zelený bod nenachádza. Zároveň výška tohto poplatku nie je stanovená s ohľadom na súvisiace náklady, ale tak, aby výsledná cena, ktorú má platiť podnikateľ žiadajúci o licenciu na používanie ochrannej známky Zelený bod, bola vždy vyššia než cena, ktorú by dosiahla povinná osoba, ak by bola aj servisným klientom spoločnosti ENVI-PAK. V dôsledku takto nastaveného systému platieb za ochrannú známku Zelený bod nie je pre povinné osoby ekonomické stať sa klientom inej oprávnenej organizácie ako spoločnosti ENVI-PAK. Nakoľko neexistuje alternatíva, záujemcovia o licenciu sú nútení akceptovať podmienky stanovené spoločnosťou ENVI-PAK.

Spoločnosť s dominantným postavením môže mariť podnikanie svojich konkurentov tým, že svojich zákazníkov „de jure“ alebo „de facto“ zaviaže využívať svoje služby a tým im bráni využívať služby ponúkané konkurenčnými dodávateľmi. ENVI-PAK v tomto prípade využíva svoje dominantné postavenie na trhu poskytovania súhlasu s používaním ochrannej známky Zelený bod prostredníctvom individuálnych licencií tak, že v skutočnosti núti, viaže povinné osoby používajúce Zelený bod využívať aj jeho služby na trhu zabezpečenia zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov.

ENVI-PAK počas správneho konania navrhoval záväzky podľa § 8a zákona, ktoré podľa jeho názoru boli dostatočné na odstránenie súťažných obáv identifikovaných úradom. Úrad navrhované záväzky zamietol, pretože záväzok týkajúci sa výšky poplatku za sublicenciu na ochrannú známku Zelený bod dostatočne neriešil identifikovaný súťažný problém, teda nebol v súlade so všetkými nasledovným očakávaniami úradu, a to že:

systém platieb za ochrannú známku Zelený bod by mal byť stanovený nediskriminačne, tak aby nezvýhodňoval servisných klientov ENVI-PAK oproti ostatným záujemcom o sublicenciu na Zelený bod
výška poplatku by mala odrážať rozsah používania ochrannej známky Zelený bod jednotlivými podnikateľmi na obaloch nimi uvádzanými na trh SR, a súčasne
cena za sublicenciu na ochrannú známku Zelený bod by mala byť minimálna v porovnaní s cenou za servisnú službu a odrážajúca iba nevyhnutné náklady spojené so správou ochrannej známky Zelený bod na Slovensku.
Toto rozhodnutie nie je právoplatné a je možné sa voči nemu odvolať do 15 dní odo dňa doručenia.

Zdroj: Tlačová správa Protimonopolného úradu SR

Po nadobudnutí právoplatnosti uvedeného rozhodnutia, Vás o ďalších krokoch a opatreniach budeme informovať.

9.9.2009