ZELENÝ BOD - rozhodnutia Európskej Komisie o zneužívaní dominantného postavenia na trhu

V roku 2001 vydala Európska Komisia dve rozhodnutia, ktoré sa týkali zneužívania dominantného postavenia na trhu kolektívnymi systémami používajúcimi značku Zelený bod v Nemecku a vo Francúzsku.

20. apríla 2001 vydala Európska Komisia Rozhodnutie č. 2001/463/ES týkajúce sa zneužívania dominantného postavenia na trhu systémov zberu a zhodnocovania odpadov z obalov v Nemecku spoločnosťou Duales System Deutschland (DSD). V uvedenom Rozhodnutí Komisia konštatuje, že DSD pomocou zmluvy o obchodnej značke bránila zriaďovaniu konkurenčných systémov zberu a zhodnocovania odpadov z obalov v Nemecku a zneužívala svoje dominantné postavenie.

Z Rozhodnutia vyplýva, že DSD nesmie účtovať poplatky za používanie označenia Zelený bod na tých obaloch, ktoré boli preukázateľne vyzbierané a zhodnotené iným zákonom povoleným spôsobom, ale výrobca alebo distribútor označil svoje výrobky Zeleným bodom, pretože je členom DSD iba pre časť svojich obalov alebo je členom systému, ktorý používa označenie Zelený bod v inom členskom štáte.

Podľa zmluvy o obchodnej značke licenčné poplatky slúžia výhradne na pokrytie nákladov spojených so zberom, triedením a zhodnocovaním odpadov z obalov a s tým spojených správnych nákladov. Náklady spôsobené spoločnosti DSD v dôsledku používania obchodnej značky môžu tak prípadne tvoriť výhradne súčasť správnych nákladov. Výraz „licenčný poplatok“ je teda zavádzajúci, nakoľko, dokonca aj podľa znenia zvoleného spoločnosťou DSD, má poplatok odrážať predovšetkým náklady na služby, ktoré poskytuje. V prípade, že spoločnosť DSD spája licenčný poplatok výhradne s používaním obchodnej značky, vnucuje tým podnikom, ktoré jej služby nevyužívajú, alebo ktoré ich využívajú iba pre časť svojich obalov, neodôvodnené ceny a obchodné podmienky. Dochádza k porušeniu článku 82(2)(a) Zmluvy o ES, pretože cena účtovaná za príslušnú službu je jednoznačne v nepomere k nákladom na poskytovanie tejto služby.

Selektívne označovanie obalov, ktoré nespadajú pod systém DSD, považuje Komisia za ekonomicky nerealistické a nebolo by viac možné plne využívať výhody vyplývajúce z dodávania normalizovaných obalov distribútorom ako výsledok spoločného trhu.

Právne normy verejného práva teda nevyžadujú čiastočne sa vzdať označovania obalov obchodnou značkou "Zelený bod“ v prípade čiastočnej účasti v svojpomocnom riešení, ani v prípade čiastočnej účasti v inom systéme oslobodzujúcom od povinností. Nariadenie o obaloch teda nenúti spoločnosť DSD k zneužívajúcemu správaniu. Rozhodnutie komisie nenúti DSD k porušeniu ustanovení nariadenia o obaloch.

15. júna 2001 zverejnila Komisia ďalšie Rozhodnutie č. 2001/663/ES týkajúce sa porušovania článku 81(1) zmluvy o založení ES francúzskou spoločnosťou Eco-Emballages, ktorá je členom Pro Europe a má oprávnenie na používanie značky Zelený bod.

Podobne ako v predchádzajúcom Rozhodnutí, Komisia opäť konštatuje, že spoločnosť Eco-Emballages nesmie od výrobcov požadovať žiadnu inú čiastku ako je poplatok za zabezpečenie zberu a zhodnocovania odpadov z obalov a ak sa výrobok nesúci značku Zelený bod spracováva vo Francúzsku súťažným systémom, spoločnosti Eco-Emballages nie je splatný žiaden príspevok.

Pri plnení povinnosti zberu a zhodnocovania odpadov z obalov môže nastať viacero situácií:

  1. V prípade hybridného systému (výrobca patrí do Eco-Emballages pokiaľ ide o niektoré zo svojich obalov a pre zvyšnú časť existuje systém schválený orgánmi, ktorého je členom alebo ktorý zriadil), ak obal, na ktorý sa vzťahuje systém Eco-Emballages predstavuje väčšinu obalov výrobcu, výrobcovi sa dovoľuje pripájať značku Zelený bod na všetky jeho obaly, vrátane tých, na ktoré sa vzťahuje jeho individuálny systém.
  2. Na druhej strane, ak obal, na ktorý sa vzťahuje individuálny systém, predstavuje väčšinu obalov daného výrobcu, výrobca musí obmedziť pripájanie značky Zelený bod najviac na množstvo, na ktoré sa vzťahuje systém Eco-Emballages, s výnimkou toho, kde to nepovažuje za primerané a rozumné. V tomto prípade a pokiaľ môže preukázať, že individuálny systém vedie k výsledkom pokiaľ ide o recykláciu a obnovu, ktoré sú rovnaké ako tie, ktoré vyžadujú francúzske orgány od francúzskych kolektívnych systémov, výrobca môže pripájať značku Zelený bod ku všetkým svojim obalom.
  3. Ak je výrobcovi povolené, aby mal vo Francúzsku individuálny systém pre všetky svoje obaly a tie isté typy obalov patria do kolektívneho systému zberu a recyklácie používajúceho značku Zelený bod v inom členskom štáte a pokiaľ môže preukázať, že individuálny systém  vedie k výsledkom pokiaľ ide o recykláciu a obnovu, ktoré sú rovnaké ako tie, ktoré vyžadujú francúzske orgány od francúzskych kolektívnych systémov, spoločnosť Eco-Emballages ponúkne výrobcovi zmluvu, ktorá mu bude dovoľovať distribuovať obal, na ktorom je uvedená značka Zelený bod na francúzskom území. Avšak musí pripojiť k obalu, vedľa značky Zelený bod údaj, ktorý umožní francúzskemu spotrebiteľovi jasne porozumieť, že obal sa nepodieľa na francúzskom kolektívnom systéme.

Od roku 1998 sa od spoločnosti Eco-Emballages navyše požadovalo na základe tretej dodatočnej dohody uzavretej s Pro Europe udeliť akémukoľvek súťažnému systému tam, kde je to vhodné, vedľajšiu licenciu rovnakého teritoriálneho a materiálového rozsahu ako jej hlavná licencia, za predpokladu, že tieto vyhovujú požiadavkám pre zber a recykláciu obalového odpadu vyplývajúcim zo smernice EK 94/62/EC a s určitými vopred stanovenými podmienkami.

Z obidvoch uvedených Rozhodnutí vyplýva skutočnosť, že poplatok kolektívnym systémom je viazaný iba na služby spojené so zberom a zhodnocovaním odpadov z obalov a nie na používanie značky Zelený bod. Preto ak povinná osoba využíva výhody spoločného trhu a uvádza označenie Zelený bod na štandardizovaných obaloch distribuovaných do viacerých členských štátov, pričom nie je vo všetkých členom systému Zelený bod, nesmie byť od nej požadovaný poplatok iba za používanie tejto značky, najmä ak si plní všetky povinnosti vyplývajúce zo smernice EK 94/62/EC o obaloch a národnej legislatívy.

 

10.8.2007