ZELENÝ BOD - rozhodnutie Protimonopolného úradu v Poľsku

2. júna 2005 nariadil poľský prezident Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa (OCCP), ktorý je obdobou Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, oprávnenej organizácii Rekopol, aby okamžite prestala uplatňovať postupy obmedzujúce hospodársku súťaž, z ktorých bola obvinená. Ide o označovanie výrobkov značkou „Zelený bod“

Od januára 2004 na žiadosť oprávnenej organizácie Zakład Gospodarki Komunalnej Organizacja Odzysku Biosystem OCCP viedlo vyšetrovanie proti oprávnenej organizácii Rekopol, ktorá ako jediná vlastní právo a licenciu používať v Poľsku označenie „Zelený bod“. Podľa názoru navrhovateľa oprávnená organizácia Rekopol porušuje trhové pravidlá, pretože spoločnosti (povinné osoby), ktoré chcú používať označenie „Zelený bod“, sú nútené uzatvárať zmluvy o zhodnotení a recyklácii odpadov z obalov výhradne s touto oprávnenou organizáciou. Ak by chceli využiť ponuku konkurenčnej oprávnenej organizácie a zároveň používať označenie „Zelený bod“ na svojich obaloch, museli by platiť dvakrát. 

Informácie zhromaždené úradom preukázali, že oprávnená organizácia Rekopol zrejme porušila ustanovenia protimonopolného zákona. Podmienenie možnosti používať označenie „Zelený bod“ súčasným zakúpením služieb zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov (vo vzťahu ku všetkým druhom obalov) môže predstavovať konanie obmedzujúce hospodársku súťaž. Podľa názoru OCCP konanie oprávnenej organizácie Rekopol zhoršilo trhovú pozíciu ostatných oprávnených organizácií zabezpečujúcich zhodnotenie a recykláciu odpadov z obalov tým, že stratili klientov, prípadne mali sťaženú situáciu pri získavaní nových klientov, čím sa upevňovalo dominantné postavenie Rekopolu na trhu.

Pretože pokračovanie uvedenej situácie by mohlo spôsobiť rozsiahle a ťažko napraviteľné poškodenie konkurenčných firiem, prezident OCCP nariadil oprávnenej organizácii Rekopol okamžite pozastaviť predmetné konanie ešte skôr, ako vo veci bude prijaté konečné rozhodnutie. Ak by sa Rekopol proti rozhodnutiu prezidenta OCCP odvolal, rozhodnutie naďalej zostane v platnosti.

Úradný preklad tlačovej správy o rozhodnutí prezidenta OCCP nájdete tu.

 

20.9.2007