ZELENÝ BOD - Upozornenie vo veci rozhodnutí Úradu priemyselného vlastníctva SR

ZELENÝ BOD - Upozornenie vo veci rozhodnutí Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vo veci platnosti ochranných známok č. 585713, č. 585714, č. 653449, č. 653450.

V súvislosti s rozhodnutiami Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“) sp. zn. MOZ 585713 II/141-2011, MOZ 585714 II/143-2011, MOZ 653449 II/145-2011, MOZ 653450 II/147-2011 zo dňa 21.decembra 2011 upozorňujeme, že Úrad ponechal v platnosti pre územie Slovenskej republiky napadnuté medzinárodné ochranné známky „ZELENÝ BOD“ č. 585713, č. 585714, č. 653449 a č. 653450 pre služby  v medzinárodných triedach tovarov a služieb:

35 - Poradenstvo pre spotrebiteľa a podniky v otázkach súvisiacich so životným prostredím a odpadom, t.j. obmedzenie produkcie odpadov, zberu, prepravy, triedenia recyklovaných materiálov a eliminácie odpadu a surovín za účelom opätovného využitia, poradenstvo pre podniky produkujúce alebo využívajúce obaly a/alebo obalové materiály;

39 - Zber a doprava odpadu a surovín za účelom ich opätovného využitia pre tretie osoby;

40 - Spracovanie materiálov, recyklácia obalových materiálov, recyklácia odpadu a surovín za účelom opätovného využitia pre tretie osoby;

42 - Triedenie odpadu a surovín za účelom opätovného využitia, rovnako ako ich roztriedenie chemickou, fyzickou a/alebo biologickou cestou pre tretie osoby, poradenstvo v otázkach zameraných na životné prostredie a elimináciu odpadu, poradenstvo v oblasti rozvoja, výberu a použitia ekologických a úsporných obalov a obalových materiálov, ako aj ich označovania.

Z uvedeného vyplýva, že subjekty poskytujúce na území Slovenskej republiky služby v oblastiach spadajúcich pod vyššie uvedené medzinárodné triedy tovarov a služieb (napr. zberové služby, recyklátori, poradenské spoločnosti poskytujúce služby v otázkach súvisiacich so životným prostredím a odpadom) nemôžu označovať poskytované služby vyššie uvedenými ochrannými známkami bez súhlasu spoločnosti Der Grȕne Punkt Duales System Deutschland GmbH resp. spoločnosti ENVI-PAK, a.s.

Rozhodnutie o zrušení platnosti medzinárodných ochranných známok č. 585713, č. 585714, č. 653449 a č. 653450 pre územie Slovenskej republiky sa týka pre všetky tovary v medzinárodných triedach tovarov a služieb 1,2,3,5,6,7,8,9,11,16,20,21,24,25,29,30,32,34, pre všetky služby v triede 36 a pre služby „relations publiques“ (vzťahy s verejnosťou) v triede 35 s účinnosťou od 6. decembra 2007.

V prípade pochybnosti o tom, pod ktorú  kategóriu  v medzinárodných triedach tovarov a služieb spadá konkrétny tovar alebo služba,  možno overiť TU.

8.3.2012

Ďalšie články