Dobré správy o triedenom zbere

Dobrých správ nie je nikdy dosť. Najmä na začiatku roka a obzvlášť v tomto lockdownovom období. Práve som sa dozvedel, že v roku 2020 sa uzavrela ozónová diera nad Antarktídou, Nemecko mení 62 vojenských základní na prírodné rezervácie alebo, že sa Čína, ako najväčší znečisťovateľ ovzdušia na svete, zaviazala dosiahnuť do roku 2060 nulové emisie.

Niekoľko pozitívnych správ sa objavilo aj o triedenom zbere komunálneho odpadu na Slovensku. Trochu v rozpore s tým čo si bežne myslíme alebo počujeme. Ich zdrojom je návrh Programu odpadového hospodárstva na roky 2021 - 2025 (POH). Ďalej už z návrhu iba citujem.

"Napriek nízkej miere recyklácie urobila SR za uplynulé obdobie značný pokrok. S úrovňou recyklácie 36 % je v rámci krajín V4 na druhom mieste, tesne za Maďarskom. Za priemerom ČŠ EÚ 28 zaostáva SR o 11 %. Lídrom v recyklácii komunálneho odpadu je dlhodobo Nemecko, ktoré ako jediné už v súčasnosti plní 65 %-ný cieľ recyklácie stanovený smernicou o odpade do roku 2035." (str. 33)

"Medziročne stúpla miera triedeného zberu o 7 %čo možno považovať za enormný nárast, najväčší podiel však na tomto pokroku majú opätovne kovy z výkupní, ktoré v roku 2018 dosiahli úroveň takmer 350 tis. ton. Zo zložiek, ktoré sa svojím množstvom podieľali na zvýšení úrovne triedeného zberu, je potrebné spomenúť papier a lepenku (medziročný nárast 22 %) a biologicky rozložiteľný odpad (medziročný nárast 17 %)."(str. 35)

"Záverečná správa NKÚ poukazuje, okrem iného aj na chyby vo výkazníctve komunálneho odpadu, ktoré sa týkajú najmä triedených zložiek. V roku 2017 nebolo vykázaných viac ako 12 % vytriedeného množstva." (str. 37)

"Pri nakladaní s odpadmi zo skla je charakteristická vysoká úroveň recyklácie, ktorá spravidla presahuje úroveň 80 %.V roku 2018 dosiahla miera recyklácie skla 81 %. Skládkovanie odpadov zo skla je dlhodobo na nízkej úrovni." (str. 56).

"Ciele pre zvýšenie materiálovej recyklácie odpadov z papiera a lepenky (na 55% v roku 2018 a na 70% v roku 2020), odpadov zo skla (na 60% v roku 2018 a 80% v roku 2020), plastových odpadov (na 50% v roku 2018 a 55% v roku 2020), odpadov zo železných a neželezných kovov na 80% v roku 2018 a 90% v roku 2020 a nakoniec plnenie cieľov zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov v zmysle smernice 94/62/ES - Cieľ sa priebežne plní a do roku 2020 bude splnený." (str. 74 - 75)

Verme, že dáta v navrhovanom POH sú vyhodnotené správne a s triedeným zberom zložiek, za ktoré zodpovedajú OZV pre obaly a neobalové výrobky to až také zlé nie je. Ciele však ďalej rastú a nové výzvy sú pred nami.

Autor blogu: RNDr. Michal Sebíň, PhD., riaditeľ OZV NATUR-PACK

 

Ďalšie články