História a vznik spoločnosti

NATUR-PACK, a. s., vznikla ako oprávnená organizácia 16. 2. 2006 zápisom do obchodného registra SR.

Hlavným impulzom boli novovzniknuté povinnosti pre tzv. povinné osoby (dnes tzv. výrobcovia) – zber, zhodnotenie a recyklácia odpadov z obalov.

Tieto povinnosti vyplynuli  zo smernice č. 94/62/EC o obaloch a odpadoch z obalov, implementovanej do slovenskej legislatívy zákonom č. 529/2002 Z. z., ktorý bol nahradený zákonom č. 119/2010 Z. z., ktorý bol nahradený súčasne platným zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z. z.

Na základe uvedených skutočností sa viaceré povinné osoby v spolupráci s významnými recyklátormi (Vetropack Nemšová, s. r. o., Smurfit Kappa Štúrovo, a. s.,...) a zberovými spoločnosťami (OLO, a. s., KOSIT, a. s., .A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r. o.) rozhodli pre vytvorenie oprávnenej organizácie NATUR-PACK, a. s.

Zákon č. 79/2015 Z. z. zaviedol novú formu kolektívneho plnenia povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Činnosť organizácií zabezpečujúcich kolektívne plnenie, tzv. Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), je legislatívne podmienená udelením autorizácie Ministerstvom životného prostredia SR.

Spoločnosť NATUR-PACK, a. s., získala autorizáciu

 

NATUR-PACK, a. s., je členom:

 

 

  

a spolupracujeme s: