O spoločnosti OZV Naturpack

Spoločnosť NATUR-PACK, a. s., je Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly s autorizáciou udelenou podľa § 89 ods. 1 písm. b), ktorá zabezpečuje pre výrobcov obalov a neobalových výrobkov plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.

Prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly sa plnia povinnosti tak pre vyhradený prúd odpadov z obalov, ako aj pre vyhradený prúd odpadov z neobalových výrobkov.

Vaša spoločnosť je „výrobcom obalov“, ktorý si môže plniť vyhradené povinnosti v spolupráci s OZV NATUR-PACK, a. s., ak:

 • balíte alebo plníte výrobky do obalov,
 • dovážate na Slovensko výrobky/tovar zabalený v obale,
 • vyrábate, prípadne dovážate a následne predávate prázdne obaly priamo spotrebiteľovi, alebo
 • ak si objednáte zabalenie výrobku, ktorý uvádzate na trh pod svojou obchodnou značkou.

 

Vaša spoločnosť je „výrobcom neobalových výrobkov“, ktorý si môže plniť vyhradené povinnosti v spolupráci s NATUR-PACK, a. s., ak uvádzate na trh výrobok, ktorý:

 • nie je obalom a ani nie je určený na balenie,
 • odpad z neho sa stane súčasťou komunálneho odpadu a
 • je vyrobený z týchto materiálov:
  • plasty (PET, PE, PP, PS, PVC, PA),
  • papier (okrem ustanovených výnimiek, ako napr. knihy, ceniny, hygienický a sanitárny papier či cigaretový papier), alebo
  • sklo.

 

Spoločnosť NATUR-PACK, a. s., je aj Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) pre elektrozariadenia a batérie a akumulátory (prenosné) s autorizáciami udelenými podľa § 89 ods. 1 písm. b), ktorá zabezpečuje pre výrobcov elektrozariadení a batérií a akumulátorov plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.

Prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia sa plnia povinnosti pre vyhradený prúd elektroodpadov a prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory sa plnia povinnosti pre vyhradený prúd požitých batérií a akumulátorov.

 

Vaša spoločnosť je „výrobcom elektrozariadení“, ktorý si môže plniť vyhradené povinnosti v spolupráci s OZV NATUR-PACK, a. s., ak:

 • vyrábate elektrozariadenie a uvádzate ho na trh SR pod svojím menom alebo ochrannou známkou,
 • opätovne predávate pod svojím menom alebo ochrannou známkou elektrozariadenia vyrobené inými dodávateľmi na území SR
 • dovážate zo zahraničia elektrozariadenie v rámci podnikateľskej činnosti a uvádzate ho na trh SR,
 • predávate elektrozariadenie prostredníctvom diaľkovej komunikácie domácnostiam alebo iným používateľom a sídlo máte v zahraničí,
 • predávate elektrozariadenie priamo používateľovi v zahraničí na základe zmluvy uzatváranej na diaľku a sídlo máte v SR

 

Vaša spoločnosť je „výrobcom prenosných batérií a akumulátorov“, ktorý si môže plniť vyhradené povinnosti v spolupráci s OZV NATUR-PACK, a. s., ak:

 • uvádzate prvýkrát na trh batérie a akumulátory, vrátane batérií a akumulátorov začlenených do prístrojov alebo motorových vozidiel, vyrobené na území SR
 • uvádzate prvýkrát na trh batérie a akumulátory, vrátane batérií a akumulátorov začlenených do prístrojov alebo motorových vozidiel, získané zo zahraničia

Naše služby využíva už viac ako 7 tisíc firiem.

Sme organizáciou zodpovednosti výrobcov, ktorej dôveruje najvyšší počet klientov spomedzi všetkých OZV pôsobiacich na Slovensku.