Ako systém funguje

Za obalové a neobalové výrobky, ktoré po ich spotrebe majú potenciál skončiť ako komunálny odpad, nesie zodpovednosť ten, kto ich uviedol na slovenský trh. Tento princíp sa nazýva rozšírená zodpovednosť výrobcov.

Týchto výrobcov združuje organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly (OZV pre obaly).

NATUR-PACK, ako jedna z OZV pre obaly, plní za svojich klientov (výrobcov) zákonom ustanovené povinnosti. Z prostriedkov získaných od týchto výrobcov financuje systém triedeného zberu v zazmluvnených obciach.

NATUR-PACK pomáha obciam vzdelávať verejnosť v oblasti predchádzania vzniku odpadov, triedenia odpadov, o možnostiach nakladania s odpadmi a o ďalších dôležitých témach.

Obce sú kľúčovým partnerom pri zbere triedených zložiek komunálneho odpadu.