Nastavenie odpadového hospodárstva obce

 

Obce a mestá majú v zmysle platných právnych predpisov v odpadovom  hospodárstve, najmä v oblasti nakladania s komunálnymi  odpadmi mnoho zodpovedností a povinností. K najvýznamnejším patria:

 

 • plnenie všeobecných povinností vyplývajúcich z § 80 a 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, v znení n.p.,
 • vedenie evidencie odpadov na predpísaných tlačivách a ohlasovanie ustanovených údajov,
 • vypracovanie Všeobecného záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce,  vrátane zmien
 • zverejnenie všeobecne zrozumiteľného popisu celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci na webovom sídle,
 • vypracovanie Programu odpadového hospodárstva obce na roky 2016 – 2020
 • uzatvorenie zmlúv na vykonávanie zber a výkupu, vrátane mobilného zberu a výkupu, a prepravy komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne na území obce,
 • informačná kampaň zameraná na zvýšenie zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,
 • súlad v prevádzkovaní Zberného dvora  s legislatívnymi povinnosťami
 • súlad v prevádzkovaní malej kompostárne s legislatívnymi povinnosťami
 • zasielanie údajov o produkcii komunálnych odpadov za predchádzajúci rok do 28.februára zmluvnej OZV pre obaly
 • výpočet vzorca pre určenie úrovne triedenia komunálnych odpadov * (túto činnosť NP nezabezpečuje)
 • a iné.