Obvyklé náklady a ich výpočet

OZV pre obaly je oprávnená vykonávať overenia funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu vo všetkých svojich zmluvných obciach v rozsahu pre prúdy odpadov: plasty, papier, sklo, VKM na báze lepenky a kovy.

Na základe výsledkov overenia funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu v obci môže OZV navrhovať obci a tomu, kto vykonáva na jej území triedený zber, zmeny systému triedeného zberu za účelom zlepšenia jeho funkčnosti.

Ak sa navrhované zmeny neuskutočnia, OZV bude oprávnená uhrádzať iba tzv. obvyklé náklady. Presahujúce náklady je povinná uhradiť obec (§ 59 ods. 5 až 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch), a to z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu.

Podmienky výpočtu obvyklých nákladov a konkrétny postup výpočtu obvyklých nákladov sú uvedené v § 15 a v prílohe č. 12 vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

 

Aktuálnu legislatívu nájdete v časti: na stiahnutie / Legislatíva odpadového hospodárstva