Zberné nádoby

Zberné nádoby použité na zabezpečenie triedeného zberu KO musia byť navzájom farebne rozlíšené a označené informačným štítkom.

Farebné rozlíšenie zberných nádob:

  • a) modrá pre zložku papier,
  • b) zelená pre zložku sklo,
  • c) žltá pre zložku plast,
  • d) červená pre zložku kovy,
  • e) oranžová pre viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky.

Informačný štítok na zbernej nádobe:

  • rozmery najmenej 20 cm × 25 cm,
  • čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste,
  • obsahuje údaje o odpade, pre ktorý je nádoba určená.

V prípade, že obec používa pôvodné zberné nádoby na triedený zber KO, ktoré nie sú v súlade s uvedeným farebným rozlíšením, je potrebné tieto pôvodné zberné nádoby označiť štítkom so zhodným farebným rozlíšením, ako je určené pre zbernú nádobu. Takéto označenie je povolené len do nahradenia pôvodných zberných nádob novými, ktoré budú v súlade s uvedeným farebným rozlíšením.

Zber do spoločnej zbernej nádoby

Na triedený zber KO pre plasty, kovy vrátane akýchkoľvek viacvrstvových kombinovaných materiálov a v ich ľubovoľnej kombinácii sa môže použiť spoločná zberná nádoba, ak je zabezpečené, že budú následne roztriedené a takáto forma zberu neznemožní ich recykláciu.

V takomto prípade sa zberná nádoba označí farebnými štítkami zložiek KO, pre ktorých spoločný zber je určená.

Pozor, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky sa nesmú zbierať spoločne s papierom!