Zberný dvor

Základné informácie

Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, zriadený obcou alebo združením obcí a prevádzkovaný obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť.

Tomu, kto prevádzkuje zberný dvor, musí byť udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch.

Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať:

  • drobný stavebný odpad,
  • objemný odpad,
  • oddelene zbierané zložky KO v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo VZN obce,
  • odpady, ktorých zber na zbernom dvore umožňuje zákon o odpadoch.

Na zberný dvor nie je možné odovzdávať zmesový komunálny odpad!

Poplatky na zbernom dvore:

Fyzická osoba môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore:

  • ktorý sa nachádza na území obce, v ktorej je poplatníkom,
  • ktorého prevádzka je zabezpečená združením obcí, ktorého členom je obec, v ktorej je poplatníkom.

Finančnú odplatu môže prevádzkovateľ zberného dvora žiadať od fyzickej osoby za uloženie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu na zbernom dvore:

  • ak fyzická osoba nie je poplatník obce alebo združenia obcí, na ktorom území sa zberný dvor nachádza

Tieto platby nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ale cenou za službu zberného dvora. Podmienky odovzdania oddelene zbieranej zložky KO za odplatu musia byť určené vo VZN obce a v Prevádzkovom poriadku ZD, resp.na informačnej tabuli ZD.

Obec vo VZN opíše rozsah a druh odpadov zbieraných prostredníctvom zberného dvora, ako aj všetky potrebné informácie o jeho prevádzkovaní.

Obec zverejní na svojom webovom sídle popis celého nakladania s komunálnym odpadom vrátane nakladania s odpadom na zbernom dvore.

Súhlas na prevádzkovanie zberného dvora

Na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Súhlas sa udeľuje na dobu určitú, preto je potrebné kontrolovať jeho platnosť.

Označenia odpadov – Katalóg odpadov

Katalóg odpadov sa ustanovuje vyhláškou č. 365/2015 Z. z.

Komunálne odpady vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu sa podľa Katalógu odpadov zaraďujú do skupiny 20. Ide o odpady pochádzajúce z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií.

Častou chybou býva zaradenie komunálneho odpadu pochádzajúceho z domácností do skupiny 15. Prosím, vyvarujte sa jej!

Príklady zbieraných odpadov na zberných dvoroch s priradeným katalógovým číslom odpadu:

Číslo

Názov

Kategória odpadu

20 01 01     

papier a lepenka

O

20 01 02

sklo

O

20 01 03

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)

O

20 01 04

obaly z kovu

O

20 01 39

plasty

O

20 01 40

kovy

O

 

Celý zoznam odpadov nájdete v prílohe č.1 k vyhláške č. 365/2015 Z. z.