Zmluva medzi obcou a NATUR-PACK

(§ 59  znenie platné od roku 2018)

OZV môže zabezpečovať financovanie združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov oddelene vyzbieraných z komunálnych odpadov v obci len na základe zmluvy s obcou.

Zmluva musí okrem všeobecných náležitostí obsahovať najmä:

  • popis systému triedeného zberu vrátane požiadaviek na výkon činností triedeného zberu,
  • spôsob zisťovania podielu odpadov z obalov a odpadu z neobalových výrobkov v oddelene vyzbieraných zložkách komunálnych odpadov,
  • spôsob a formu preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov,
  • podmienky uskutočňovania informačných aktivít na území obce,
  • výšku nákladov na triedený zber v obci,
  • spôsob zisťovania a verifikácie skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej. Ak OZV zistí, že jej obsah zahŕňa inú zložku komunálneho odpadu, než pre akú je určená, v rozsahu nad prípustnú mieru znečistenia ustanovenú v prílohe č. 8a zákona o odpadoch, za nakladanie s takto vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu nezodpovedá OZV! (Pozri časť Triedený zber/čistota zberu.)
rokprípustná miera znečistenia
2019do 45 % vrátane
2020do 40 % vrátane
2021do 35 % vrátane

 

V prípade záujmu o uzatvorenie zmluvy medzi obcou a NATUR-PACK, prosím, kontaktujte naše obchodné oddelenie.

Výpoveď zmluvy

Obec môže vypovedať zmluvu s OZV k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu. Výpoveď sa musí doručiť OZV najneskôr do 31. októbra v roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený (platí od roku 2018).

OZV môže vypovedať zmluvu s obcou k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu.Podľa zmluvy s OZV NATUR-PACK výpoveď musí byť doručená do 31. októbra v roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený.

Ďalšie možnosti a podmienky vypovedania zmluvy sú definované v zmluve medzi obcou a spoločnosťou NATUR-PACK.