Výkupne a výkup odpadu

Definícia zberu odpadu a výkupu odpadu podľa zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch:

Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu. Za inú protihodnotu sa považuje aj výmena odpadu za tovar, najčastejšie výmena zberového papiera za hygienické potreby.