Povinnosti pre zber odpadu

Vykonávať zber odpadu (vrátane mobilného zberu) alebo prepravu komunálneho odpadu na území obce môže len ten, kto má:

  • uzatvorenú zmluvu na túto činnosť s obcou,
  • ak vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, je zároveň povinný mať uzavretú zmluvu s OZV pre obaly,
  • plniť si povinnosti držiteľa odpadu podľa §14 ods. 1 zákona č.79/2015 Z. z., 
  • oznamovať obci údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu najneskôr do 31. 1. nasledujúceho roka. Vzor tlačiva Ohlásenie o zbere alebo výkupe odpadu je uvedený v prílohe č. 11 vyhl. č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti.

Akonáhle je za mobilný zber odpadov (napr. dodávkou) alebo stacionárny zber odpadov poskytovaná protihodnota, finančná alebo vecná, ide o výkup odpadov a je potrebné spĺňať povinnosti prislúchajúce výkupu odpadov!

Pre viac informácií ohľadom uzatvorenia zmluvy s OZV NATUR-PACK nás, prosím, kontaktujte.

Registrácia na zber a prepravu odpadov

Podľa § 98 zákona č. 79/2015 Z. z. je každý, kto vykonáva zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov alebo prepravu odpadov ako svoj predmet podnikania, povinný v lehote do 14 dní od začatia výkonu tejto činnosti zaregistrovať sa na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste svojho sídla alebo miesta podnikania. To neplatí, ak je na vykonávanie zberu odpadov alebo prepravy odpadov potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1.

 

Aktuálnu legislatívu nájdete v časti: na stiahnutie / Legislatíva odpadového hospodárstva