Vývoz odpadu v rámci zmluvných vzťahov medzi zberovou spoločnosťou a obcou

Zmluvu s obcou uzatvára zberová spoločnosť, resp. ten, kto vykonáva v obci vývoz odpadov (zber) z obalov a odpadov z neobalových výrobkov vrátane mobilného zberu a prepravy komunálnych odpadov s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, obvykle na päť rokov alebo na dobu neurčitú s výpovednou dobou obvykle 12 mesiacov.

Zmluva musí okrem všeobecných náležitostí obsahovať aj spôsob a podmienky úhrady nákladov spôsobených nedôsledným triedením občanov, a teda keď bude zberná nádoba obsahovať inú zložku odpadu než pre akú je určená v rozsahu viac ako 50 %.