Papier (triedenie a recyklácia papiera)

Vedeli ste, že...?

 • Papier je možné recyklovať 5 až 8-krát

  Opakovanou recykláciou sa skracujú celulózové vlákna, takýto papier je možné kompostovať.

 • Papier tvorí približne 14 % hmotnosti množstva komunálneho odpadu
  Po bioodpade tvorí papier hmotnostne najväčšiu položku v našom odpade.

 • Každá tona recyklovaného papiera ušetrí približne 17 stromov
  + 4000 kW energie, 26 000 litrov vody, 3 m3 miesta na skládke a 1500 litrov oleja.

 • Recyklovaný papier vypúšťa približne o 70 % menej škodlivín do ovzdušia 
  1 tona recyklovaného papiera ušetrí 27 kg emisií v ovzduší v porovnaní s papierom z primárnych surovín.

 

Čo patrí a nepatrí do papiera?

 

Neviete, či daný odpad patrí alebo nepatrí medzi papier? 
Sledujte označenie na obale, internetovú stránku Vašej obce alebo si prečítajte všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o odpadoch. Informácie môžete získať aj u zberovej spoločnosti, ktorá je zodpovedná za zber odpadu vo Vašej obci. 

Nezabúdajte, že iba vytriedený odpad podlieha kontrole! Ak máte pochybnosti, radšej ho vytrieďte ako ho poslať spolu so zmesovým odpadom rovno na skládku alebo do spaľovne. 

 

Cesta odpadového papiera

 

 

Video