Referencie klientov NATUR-PACK

NATUR-PACK si nesmierne váži pokiaľ dostáva od svojich klientov pozitívnu odozvu na vzájomnú spoluprácu. Mnohí na nás oceňujú profesionalitu, odbornosť, prístup, ochotu alebo rýchle podávanie informácií. Ako reakciu na viac ako 160 referencií od našich klientov sme vytvorili ďakovné video pre kanál NATUR-PACK klientom, ktoré nájdete po kliknutí SEM.

Aktuálne nám dôveruje najviac klientov spomedzi všetkých OZV, je ich už viac ako 7700. Mnoho našich klientov absolvovalo naše odborné semináre, osobné konzultácie alebo ekovýchovné programy.

Nižšie uvádzame vybrané videoreferencie našich klientov, ktorí nás pozvali na podujatia, ktoré zorganizovali pre svojich zamestnancov s cieľom zvyšovania environmentálneho povedomia ako aj referencie ostatných klientov, ktorí nám aj týmto spôsobom vyslovili svoju dôveru. Ďakujeme.

 

     

 

So spoločnosťou NATUR-PACK spolupracujeme od roku 2015. Za obdobie našej doterajšej spolupráce si dovolíme oceniť profesionalitu jednotlivých zodpovedných pracovníkov spoločnosti NATUR-PACK s ktorými som mal možnosť spolupracovať. Čo sa týka informovania zo strany partnera o aktuálnych legislatívnych zmenách a novinkách, systém seminárov a newsletrov akým sa uvedené novinky prezentujú nám plne vyhovuje. Za našu spoločnosť môžem vyjadriť spokojnosť so vzájomnou spoluprácou. 

Naša spoločnosť spolupracuje so spoločnosťou NATUR-PACK a.s. prakticky od jej prvopočiatkov, od roku 2006. Naše rozhodnutie sa ukázalo ako správny krok spolupracovať so spoločnosťou, ktorá je už etablovaná na Slovensku dlhodobo v oblasti odpadov. Vysoko hodnotíme profesionalitu, odbornosť a schopnosti Vašich pracovníkov. Čo sa týka informovania o aktuálnych zmenách v legislatíve týkajúcej sa odpadov, či už v podobe pravidelných hromadných emailov, NEWSlettrov, seminárov, najnovšie webinárov, – naše hodnotenie je veľmi pozitívne, naše otázky sú vždy zodpovedané.

So spoločnosťou NATUR – PACK a.s. spolupracujeme od roku 2007. Spoluprácu hodnotím vysoko pozitívne a to najmä pre dosahovaný vysoký stupeň profesionality, operatívnosti a korektnosti pri jednaní, znakom čoho je aj personálna stabilita spoločnosti.Vyššie uvedené platí aj pre oblasť komunikácie na úrovni bežnej pracovnej operatívy v rámci dohodnutých podmienok spolupráce. Vyzdvihol by som najmä prirodzenú ochotu pracovníkov spoločnosti riešiť vzniknutú problematiku. Vysoko profesionálny prístup zamestnancov spoločnosti je navyše umocnený vždy príjemným vystupovaním zástupcov spoločnosti.V spolupráci zvlášť oceňujeme rýchly prístup k novým informáciám a najmä k legislatívnym zmenám  v danej oblasti, či už formou NATURPACK news alebo školení, ktoré nám dokážu objasniť ešte bližšie konkrétnu problematiku.

So spoločnosťou Naturpack pracujeme 11 rokov. Počas tohto obdobia sme riešili veľa problémov a pracovníci Naturpacku boli vždy nápomocní – či sme riešili problémy ústne po telefóne alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Na naše požiadanie o vysvetlenie niektorých legislatívnych problémov vždy poskytujú fundované informácie. Priebežne organizujú školenia o zmenách v legislatíve o obaloch a odpadoch, kde názorne vysvetľujú legislatívne zmeny týkajúce sa výrobcu obalov a ich zakomponovanie do vlastného systému zberu informácií. Za roky našej spolupráce sme nikdy  nemali problém so splnením záväzných limitov zberu odpadov z obalov. Po zavedení nového Zákona o odpadoch 79/2015 nás pracovníci Naturpacku zoznamovali s novými povinnosťami týkajúcimi sa obalov a neobalov a boli nápomocní pri registráciách na MŽP. Oboznamovali nás aj so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi zo Zákona o odpadoch a informovali nás o spôsobe zabezpečenia týchto povinností. Hodnotíme tím spoločnosti NATUR-PACK a.s. ako silný subjekt, ktorý sa zodpovedne  a precízne snaží o realizáciu ustanovení zákona o odpadoch.

So spoločnosťou NATUR-PACK, a.s. spolupracujeme v oblasti recyklácie a zhodnocovania odpadov z obalov neprestajne od roku 2010.Za toto obdobie spoločnosť vnímame ako modernú, spoľahlivú a prosperujúcu firmu, ktorá nám poskytuje prostredníctvo kontaktnej osoby (p. Mária Kňážková) komplexné služby a poradenstvo. Vysoko hodnotíme aktuálne, poučné a zrozumiteľné videá zverejňované na ich internetovej stránke, pravidelne sa opakujúce semináre ku aktuálnym témam a legislatívnym požiadavkám, elektronické podávanie hlásení, prehľadnú korešpodenciu a v neposlednom rade profesionálne a milé vystupovanie p. Kňážkovej.

So spoločnosťou NATUR-PACK spolupracujeme od roku 2016, zasielajú pravidelné novely zákonov, informácie ako správne a kedy predkladať hlásenia  o odpadoch, v prípade nejasností vedia hneď promptne reagovať a vysvetliť požadované či už telefonicky, alebo formou video prezentácií a školení.

Doterajšia spolupráca s NATUR-PACK, a.s.  bola vždy korektná a sme s ňou spokojný. Komunikácia s tímom  NP bola konštruktívna, vedeli sme sa dohodnúť na riešení úloh. Informácie týkajúce sa novelizácie zákona o odpadoch, vyhlášok boli aktuálne vysvetľované. Prostredníctvom  netu    a školeniach, kde boli podrobne rozobraté a vysvetlené. Veríme , že naša  spolupráca bude i naďalej  pokračovať ku vzájomnej spokojnosti.  

Spolupráce se společností Natur-Pack je pro nás velmi důležitou složkou naší činnosti. Hned od počátku, po vstupu do NATUR-PACK, jsme získali komplexní přehled našich povinností vzhledem k obalům a odpadům , a dostáváme vždy aktuální informace o změnách a všech důležitých novinkách. Komunikaci s Natur-Pack považujeme za skvělou, nadstandardně otevřenou všem našim dotazům  a vždy připravenou nám pomoci. Víme, že na každou otázku dostaneme obratem odpověď, čehož si velice ceníme. Školení od NATUR-PACK. je vždy velmi užitečné a každým rokem se ho účastníme. Získáváme přehled o všem novém v odpadovém hospodářství. Všechny další potřebné informace snadno najdeme na jejich webových stránkách. Spolupráce s Natur-Pack byla pro naši firmu šťastným řešením.

Metsa Tissue Slovakia s.r.o. je so spoluprácou s firmou NATUR-PACK od začiatku nadviazania spolupráce veľmi spokojná. Firma nám poskytuje poradenstvo, nakoľko oblasť odpadového hospodrástva je v posledných rokoch nie veľmi prehľadná. Preto je dôležité mať po svojom boku skúseného partnera.

 

8 ročná spolupráca s OZV NATUR-PACK je výsledkom spokojnosti poskytovaných služieb, profesionality a zodpovednému prístupu. Komunikatívna spolupráca s tímom NP je pozitívna, rýchla odozva komunikácie , odborne podané vysvetlenie na nami kladené otázky, ochota poradenstva v oblasti zmluvných záležitostí.  Informácie sú plne dostupné na Vašej web stránke, ktorá je z našej strany pravidelne navštevovaná. Zmeny zákona, školenia, news, podávanie výkazov a celková dostupnosť informácií  je prehľadná.

Prehľad vybraných klientov