Je vrecový systém lepší ako kontajnerový?

V týchto dňoch sa v Bratislave hovorí viac ako inokedy o takom obyčajnom slove ako je VRECE. Resp. o zmene v systéme zberu triedených zložiek vo vybraných častiach Bratislavy, ktoré majú charakter Individuálnej bytovej výstavby (ďalej ako “IBV“). Zber odpadov cez kontajnerové stojiská bude nahradený vrecovým zberom, s výnimkou zeleného kontajnera na sklo.  

Vrecový zber má svoje miesto v moderných systémoch triedenia odpadov. Musíme si ale uvedomiť, že typ zberu závisí od ďalších podmienok a napr. v komplexnej bytovej výstavbe, alebo aj v kombinovanej – bytovej s polyfunkčnými  objektami nemusí byť ideálny. Preto je takmer výhradne využívaný pri zbere z rodinných domov (IBV) a to nielen v menších obciach, ale aj vo veľkých mestách (Košice, Prešov).

Z osobných skúseností z analýz triedeného  zberu a spracovaných výsledkov podľa know-how metodiky našej organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV NATUR-PACK), som sa nad vrecovým zberom zamyslela trochu viac.

 

Aké má výhody ?

Na prvom mieste je to čistota zberu, ktorá v priemere stále prevyšuje čistotu v kontajneroch.  

Zber priamo z domácností je viac rozšírený pri IBV zástavbe. Zber od rodinných domov je adresný, vie sa, ktorá domácnosť sa zapája, alebo nezapája do triedeného zberu.

Vo vreci sa dá priamo na mieste lepšie kontrolovať jeho obsah. Prevencia a overovanie správneho triedenia hneď pri zdroji dáva obraz o čistote zberu.

Čistota zberu ovplyvňuje vyššiu účinnosť triedeného zberu, vzhľadom na získané komodity a úroveň triedenia v obci s následnými benefitmi pre obec a občanov, napr. vo forme nižších poplatkov za skládkovanie zmesového odpadu, ktorých sadzba rastie v závislosti  od percenta vytriedenia.

Vrecový zber triedeného odpadu má charakter množstvového zberu. Spolu so zavedením množstvového zberu zmesového odpadu  je pre občana finančne výhodnejší ako zber s paušálnym poplatkom (teda mal by byť). Ale množstvový zber ako taký si zaslúži samostatnú tému.

Splnením  si poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za zmesový „komunálny“ odpad, je možné sa pozrieť (evidenčne ale aj v teréne) na zapojenosť domácností do triedeného zberu. To sa pri kontajnerovom zbere nedá.

Množstvo vytriedených zložiek  závisí od počtu domácností. Pri kontajnerovom verejne prístupnom stanovišti je náročné vyhodnotiť kto a koľko triedi.

Pri vrecovom zbere odpadá problém s odpadovou turistikou. Systém nie je zneužívaný tak, ako pri kontajnerovom zbere,  vrátane jeho zneužívania podnikateľskými subjektmi, ktoré odpady zo svojej činnosti vyhadzujú do kontajnerov pre fyzické osoby - občanov. Možnosti označovania  vriec a spôsoby kontroly sú otázkou do budúcna. 

Zber do vriec vedie k vyššej motivácii v triedení pred okolím, susedmi. Uvidia aký mám odpad a ako triedim.

Na nákup vriec sú nižšie vstupné náklady ako na nákup  kontajnerov. Aj keď z poškodeného vreca bude pocitovo viac odpadu, ako z časom opotrebovaného kontajnera. Ale aj vrecia z LDPE aj poškodený kontajner z HDPE sa dajú následne zhodnocovať.   Poškodené a použité vrecia z triedeného zberu  sú spolu s ďalšími vytriedenými  farebnými fóliami   bežnou  súčasťou celého objemu plastov, určených na recykláciu.

Zainteresovanosť domácností na správnom triedení a zminimalizovaní odpadu dá konkrétnej domácnosti aj informáciu o kvalite a množstve svojho triedeného zberu (sledovanie vyprodukovaných množstiev konkrétnej zložky v rámci intervalu určeného harmonogramom).

Zberové vozidlo príde v čase vývozu podľa harmonogramu rovno pred rodinný dom, čím nemusíme nikam s plnými taškami a vrecami s vytriedeným odpadom chodiť. V prípade vrecového zberu je tzv. donášková vzdialenosť rovná nule.

Využívaním celého objemu vreca, sa naučíme  dôsledne minimalizovať odpad, stláčať ho a šetriť si miesto. Priemerná hmotnosť triedeného odpadu  na 1 liter vreca je vyššia, ako hmotnosť na 1 liter  v kontajneri.

V záujme vlastného komfortu, sa do vreca naučíme ukladať  reálne vyprázdnené obaly, bez obsahu nápojov, mlieka, zvyškov jedál.  Toto sa pri využívaní napr. 1100 l zberných nádob povedať nedá. Máme skúsenosti, že v triedenom zbere z kontajnerov nájde svoje posledné miesto aj zmesový odpad. Toto v rodinnom  dome asi neurobíme.

Ľahšia identifikácia obsahu vriec pre obce, zberové spoločnosti, organizácie zodpovednosti výrobcov OZV a vylúčenie „čiernych pasažierov“  v triedení, napr. na ulici, alebo v rámci zvozového okruhu.

Nové veci prinášajú nové príležitosti, napr.  obec a zberová spoločnosť  si môže zaktualizovať pasportizáciu údajov o vrecovom zbere,  o počte domácností, prevetrá  sa evidencia a štatistiky.

Zmenou v systéme triedeného zberu, si oprášime informačnú  kampaň na minimalizáciu objemu odpadu a „ČO PATRÍ a NEPATRÍ“ do triedeného zberu  s následným  vyhodnotením   čo sa reálne v triedenom zbere z domácností nachádza. 

Po určitom čase, vieme získané údaje o druhoch a množstvách odpadov,  o  naplnenosti vriec  z triedeného zberu porovnať s kontajnerovým zberom. Po vyhodnotení čísiel,  zapracovať zmeny natrvalo, alebo prijať nové opatrenia.

 

Nie je všetko ružové, tak sa pozrime na nevýhody !

Vrecový zber si vyžaduje určitú poslušnosť v dodržaní termínov vývozov a vyložení vriec pred dvere rodinného domu v určenom čase.

Krátke prepravné vzdialenosti od vreca po vrece v hustej zástavbe IBV, s následkom možnej poruchovosti vozidiel a rušenia kľudu.

V rámci vrecového systému neexistuje zberná sieť, ale ide líniový zber. Poväčšine sa nezabezpečuje dodatočné tzv. operatívne vyzbieranie vriec vyložených mimo harmonogramu, ako napr. „lietačka“ – zvozové vozidlo, ktoré prebehne  kontajnerové stanovištia,  keď sú monitorované ako preplnené, alebo sú na nich sťažnosti.

Nevýhodou je aj dlhšie časové obdobie na preskladnenie vytriedených zložiek čakajúcich na zber podľa harmonogramu.

Prázdne  vrece  má tendenciu poletovať, rovnako ako aj nesprávne zabezpečený ľahký odpad (plasty a papier), najmä v čase, keď fúka „mierny severný vietor“.

Niektorí z nás, tí citlivejší na pachy  majú problém skladovať dlhšie svoj odpad, je preto potrebné ich dôkladne vyprázdňovať a zbavovať zvyškov jedál, prípadne aj oplachovať, i keď tu nám potom už rastie spotreba vody.  

Obdobné platí aj o starostlivosť o vrecia.  Nepáči sa nám skladovať už niekoľko - krát použité vrecia s primárnym smradom od ich výroby z recyklátu a aj so  zápachom od zvyškov odpadu. Ďalšou nevýhodou je  vyššie poškodenie vriec.

Pri vrecovom zbere,  namiesto jedného kontajnera na desiatky rodinných domov, zastavuje zberové vozidlo pri každej domácnosti, čo môže na niektorých uliciach spôsobiť určité zdržania okolo prechádzajúcich vozidiel. Ale to platí aj pri úzkych uličkách pri zbere 1100 l na sídlisku.

Áaaa, moja obľúbená. Skoro absolútne nedodržiavanie  farebnosti  a typovosti vriec na triedený zber. Bežne sa stretávame   v praxi  s reálnymi náhradami vriec, ako sú napr.  od granúl pre psa, od hnojiva, od zeminy na muškáty a aj so zvyškami rašeliny medzi téglikmi od jogurtov.  Naj z praxe boli vrecia od preskladnených pneumatík prelepené páskou skrz naskrz. Sme proste vynaliezaví.

Tip pre občana

V prípade väčšieho množstva triedeného odpadu pri pocite neprimerane dlhej doby medzi jednotlivými vývozmi, je možnosť odovzdať odpad do zberného dvora (ak to obec umožňuje).

 

A žeby motivácia ?

No možno vyhodnotíme „najlepšie“ triediacu“ domácnosť z vybranej časti mesta pod komisionálnym dohľadom odborníkov. A možno pani domu vyhrá mixér alebo pán domu vŕtačku.

 

Autor blogu: Ing. Uršula Pomfyová, environmentálna špecialistka, OZV NATUR-PACK

Dátum zverejnenia: 3.6.2020