Na zber textilného odpadu sa NATUR-PACK pripravuje už dnes

Téma rozšírenia triedeného zberu komunálneho odpadu o textil z domácností naberá na aktuálnosti. Máme necelé 3 roky pred jeho očakávaným povinným zavedením. Ak vám náhodou preblesklo hlavou, že textil sa už dnes zbiera cez kontajnery rôznych organizácií, máte čiastočne pravdu. Zbiera sa totiž len potenciálne opätovne použiteľné šatstvo, obuv a textílie z domácnosti. Neznamená to však, že sa vo vyzbieraných množstvách textilný odpad nenachádza. Zrejme v snahe dôkladne triediť, ho tam obyvatelia nesprávne umiestňujú. Ak nemá obec iniciatívne zavedený zber textilného odpadu, patrí do zmesového komunálu.

Šatstvo a textil

Pre poriadok v odpadoch a pre lepšie možnosti reportovania ukazovateľov slúži Katalóg odpadov. Konkrétne textilný odpad z domácnosti zaraďuje spolu s podobnými odpadmi z obchodu, priemyslu a inštitúcií, vrátane ich zložiek z triedeného zberu do jednej kategórie. Rozdelené sú na šatstvo, evidované pod číslom 20 01 10 a textil, pod číslom 20 01 11. Odpady z textilného priemyslu sa označujú katalógovým číslom začínajúcim 04. Kategorizácia je dôležitá pre minimalizovanie miešania množstiev vykázaných hodnôt.

Len 5 tisíc ton ročne triedime

Zo zdrojov Štatistického úradu SR sme vypracovali tabuľku odpadového šatstva a textilu z triedených komunálnych odpadov. Dostupné sú sledovania len pre roky 2019 a 2020. Pre lepšie porovnanie uvádzame aj celkové množstvo zmesového komunálneho odpadu a triedeného komunálneho odpadu. V množstvách triedených zložiek komunálneho odpadu sú zarátané nie len odpady z papiera a lepenky, kovov, skla, plastov, kompozitov na báze lepenky a biologicky rozložiteľného odpadu, ale aj odpadové oleje z domácností, odpad z čistenia ulíc, drobný stavebný odpad a mnoho ďalších. 

DRUH ODPADU / ROK

2019

2020

Zmesový komunálny odpad

1 166 418,83 t    

1 144 885,77 t     

Triedené zložky komunálnych odpadov

1 203 306,33 t

1 289 153,69 t

Šatstvo (z množstva triedených odpadov)

4 503, 78 t

4 166, 95 t

Textílie (z množstva triedených odpadov)

420, 10 t

487, 59 t

Zdroj: ŠÚSR 

16 až 60 tisíc ton ročne v zmesovom odpade

V Programe odpadového hospodárstva na roky 2021 až 2025 je uvedené, že v roku 2018 vzniklo v SR 18,7 tis. ton odpadov z textilu. V triedenom zbere odpadu z textilu a šatstva sa uvádza, že sa ročne vyzbiera v priemere 3,7 tis. ton. To sú vyzbierané množstvá. No aký je predpoklad množstva textilného odpadu z domácností v zmesovom komunálnom odpade? Oficiálnu štatistiku množstva textilného odpadu z domácností sa nám nepodarilo nájsť. Dostupné zdroje spomínajú 4 až 12 kg vyhodených textílií na obyvateľa za rok (ako príklad uvádzame dva zdroje: sk-tex.com a uzitocna.pravda.sk). Čo by predstavovalo, pri 5 455 000 obyvateľoch, 21 – 65 tisíc ton odpadového textilu ročne. Po odrátaní množstiev nahlásených Štatistickému úradu SR, by v zmesovom komunálnom odpade malo byť ročne umiestnených, v hrubom odhade, niečo okolo 16 až 60 tisíc ton odpadového šatstva a textílií.

Recyklácia textilu na Slovensku

 

Najväčší spracovateľ textilného odpadu na Slovensku SK-TEX premení 3 500 ton textílií ročne napríklad na akustické, retenčné a tepelno izolačné dosky. Zdrojom sú mu aj textílie z domácností a šatstvo. NATUR-PACK sa bol osobne pozrieť na tento proces, no hlavný zámer návštevy bol priblíženie sa k problematike recyklovania textilu z pohľadu praxe. Rozhovor s riaditeľom, ktorý sa aktívne zaoberá témou recyklácie textilu 23 rokov, nám rozšíril obzor a potvrdil predpoklad nedostatku recyklačnej kapacity v danej oblasti. Ako výraznejší problém, vidí riaditeľ SK-TEX, nedostatok záujmu o samotné recyklované výrobky. Pritom napr. expandovaný polystyrén, používaný na zatepľovanie budov, je ľahko nahraditeľný za ekologickejšiu alternatívu tepelno izolačnej recyklovanej textilnej dosky.

 

Druhá fabrika v ktorej sme sa boli pozrieť a porozprávať o možnostiach recyklovania textilu na Slovensku je PR Krajné. Zaujalo nás viacero ich produktov, spomenieme retenčné dosky, s možnosťou použitia na zelené strechy alebo ako povrch exteriérových zelených parkovacích plôch.

  

Obaja spracovatelia mali výborné produkty a množstvo zaujímavých recyklačných nápadov do budúcnosti. Po vypočutí si ich názorov sme pochopili, že ich tlačí v topánke kamienok menom legislatíva. Kým nebude v stavebnom zákone striktne vyjadrené percento recyklovaných materiálov použitých pri stavbe či rekonštrukcii, nebude zabezpečený odbyt ich výrobkov na slovenskom trhu.

Opatrenia prijaté v POH na roky 2021 až 2025

V Programe odpadového hospodárstva na roky 2021 až 2025 v časti Textil je uvedený rad opatrení, no bod použitia recyklovaných textilov tu nenájdeme. Prvým opatrením s konkrétnym termínom je vypracovanie Štúdie na posúdenie zavedenia systému pre nakladanie s odpadom z textilu, vrátane posúdenia zavedenia rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre textil a zber dát o opätovnom použití textilu. Realizácia štúdie je naplánovaná na rok 2022 pod vedením Ministerstva životného prostredia. Prijatie novely zákona o odpadoch na vytvorenie funkčného systému pre textil je naplánované na december 2023. Spolu s novelou plánuje Ministerstvo životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva a výrobcami a obchodníkmi s textilom posúdiť možnosť zavedenia zákazu zneškodňovania nepredaných textilných položiek. V pláne je tiež vytvorenie alternatívnych možností použitia týchto nepredaných položiek. S priebežným termínom uskutočnenia je naplánované opatrenie na podporu výskumu a vývoja ekodizajnu v textilných materiáloch, ktoré majú potenciál byť udržateľnými a ľahko recyklovateľnými. Predchádzať vzniku odpadov z textilu má pomôcť aj výskum v oblasti nových možností triedenia odpadu z textilu a jeho spracovania. Priebežne v rokoch 2021 až 2025 je naplánované finančne podporovať projekty na budovanie zariadení na dotrieďovanie použitého šatstva a recykláciu odpadov z textilu a šatstva.

Opatrenia zakotvené v POH 2021-2025 v časti Textil

Opatrenie

Zodpovednosť

Termín

O.21.

Prijatie novely zákona o odpadoch na vytvorenie funkčného systému pre textil

MŽP SR

december  2023

O.22.

Podpora výskumu a vývoja ekodizajnu v textilných materiáloch ...

MŠVVŠ SR, MH SR v spolupráci s vysokými školami a vedecko-výskumnými inštitúciami a podnikateľským sektorom                       

priebežne

 

O.23.

Posúdiť možnosť zavedenia zákazu zneškodňovania nepredaných textilných položiek a vytvorenia alternatívnych možností použitia týchto nepredaných položiek

 

MŽP SR v spolupráci s MH SR a výrobcami a obchodníkmi s textilom

 

k novele zákona o odpadoch

O.24.

Štúdia na posúdenie zavedenia systému pre nakladanie s odpadom z textilu, vrátane posúdenia zavedenia RZV pre textil a zber dát o opätovnom použití textilu.

MŽP SR

 

2022

 

O.25.

Podporovať financovanie

a) projektov na budovanie zariadení na dotrieďovanie použitého šatstva,

b) projektov na budovanie zariadení na recykláciu odpadov z textilu a šatstva.

 

MŽP SR

 

priebežne

 

Zdroj: POH 2021 – 2025, text nie je v plnom znení

NATUR-PACK rozšírenie triedeného zberu o položku textil víta. Nastavenie podmienok na zber, triedenie a recykláciu, môže na koniec stroskotať na nedostatku záujmu o recyklovaný výrobok. Malú obavu máme z toho, že vytriedený textil odvážime, vykáže množstvá na štatistické účely, zhodnotíme že je finančne neefektívne ho recyklovať a v závere skončí v spaľovni alebo ešte horšie na skládke.