Rozšíri sa portfólio neobalových výrobkov od 1.7.2020?

OZV NATUR-PACK požiadala MŽP SR 15.1.2020 listom o stanovisko k objasneniu definície komunálneho odpadu pre neobalové výrobky, ktorá má začať platiť od 1.7.2020.  Otázky boli rozdelené do dvoch okruhov s doplnením o otázky, s ktorými sa stretávame v praxi.

 

Ide totiž o to, že pod vplyvom zmeny definície komunálneho odpadu by sa malo rozšíriť portfólio výrobkov, ktoré sa považujú za neobalové výrobky. Prečo? Pre toto:

 

Aby sa výrobok považoval za neobalový výrobok podľa zákona o odpadoch, musí spĺňať súčasne všetky tri kritéria stanovené v zákone:

  1. výrobok nie je obalom a nie je určený na balenie

  2. výrobok je vyrobený zo špecifikovaných materiálov (definované druhy plastov, z papiera alebo skla)

  3. odpad z neho bude tvoriť súčasť komunálnych odpadov

A práve to tretie kritérium je kľúčové pri zmene definície komunálneho odpadu od 1.7.2020. Nakoľko doteraz sa definovalo, či je výrobok určený pre občanov, a teda sa stane súčasťou komunálnych odpadov, alebo či je určený pre podnikateľské subjekty na výkon ich činnosti, vtedy sa súčasťou komunálnych odpadov nestane.

Zároveň pri definícii výrobcu neobalového výrobku sa uvádza, že výrobca je osoba, ktorá „v rámci svojej podnikateľskej činnosti“ uvádza na trh atď. Týmito dvoma podmienkami sa eliminovalo veľké množstvo výrobkov, ktoré sa za neobalové výrobky nepovažovali, nakoľko boli buď určené pre podnikateľský subjekt alebo daná osoba, ktorá ich uvádza na trh, nevykonáva podnikateľskú činnosť. Takto zo systému vypadávajú hlavne množstva papiera, či sú to už katalógy, prezenčné materiály, nadrozmerné formáty, prípadne remitendy, ale aj propagačné materiály politických strán, ministerstiev, poisťovní, úradov, ...

A keďže po novom by malo všetko skončiť v KO, nie je potrebné zložité zadefinovávanie výrobcu na ten posledný článok v reťazci, ako je to doteraz (ten, ktorý vie identifikovať všetky tri znaky neobalového výrobku, a teda hlavne to, či skončí v KO), ale môže ním byť už aj ten prvý v poradí. Týmto by sa značne zjednodušilo zadefinovanie výrobcu a neboli by to tisícky malých subjektov, ktorí o svojich povinnostiach ani netušia a teda množstvá unikajú, ale mohla by to byť stovka väčších firiem, čo je aj omnoho ľahšie na kontrolu zo strany štátnych orgánov. V prípade tlačovín, by sa teda za výrobcu mal považovať buď skutočný výrobca/dovozca priemyselne vyrábaného kotúča papiera alebo tlačiareň.

Práve pod vplyvom zmeny definície KO by sa teda malo portfólio neobalových výrobkov od 1.7.2020 rozšíriť aj o všetky tieto výnimky! Nakoľko podľa navrhovanej úpravy, aj o odpad z týchto subjektov a inštitúcií by sa mala postarať OZV, a teda výrobca. Preto sme sa v žiadosti dotazovali, ako by to nastavenie malo byť, aby sme to správne aplikovali. V odpovedi odbor odpadov MŽP SR pre aplikačnú prax použil len jednu vetu, a to z usmernenia MŽP SR z roku 2016!

Odpoveď na našu otázku, či sa portfólio výrobkov rozšíri o tieto výrobky a či sa pod vplyvom zmeny skutočností bude za výrobcu považovať skutočný výrobca papiera alebo tlačiareň, bola stručná: "K Vašej žiadosti uvádzame nasledovné:"

V prípade neobalových výrobkov naďalej ostáva v platnosti usmernenie ministerstva a teda, že za výrobcu neobalového výrobku bude považovaný ten, ktorý vie identifikovať všetky znaky neobalového výrobku. Vo Vašom príklade objednávateľ tlače novín.“

 

Odpoveď na prvú otázku žiadna a na druhú bezozmeny. Čo tam potom že sa zmenia podmienky a okolnosti...

Na základe tejto odpovede si opäť len spomenieme na uverejnený článok Komunálne odpady zmenia definíciu. OZV na to majú byť pripravené, tvrdí ministerstvo (https://www.odpady-portal.sk/Dokument/105236/ad-komunalne-odpady-zmenia-definiciu-ozv-na-to-maju-byt-pripravene.aspx).

Uvedenú odpoveď zverejňujeme, že by snáď mohla byť prínosom možno pre iné subjekty, ktorých sa táto problematika dotýka, či už obce a mestá alebo zberové spoločnosti. Či nechceme v tom mať jasno?

 

 

Autor blogu: RNDr. Alexandra Grgulová, riaditeľka pre environment, OZV NATUR-PACK

Dátum zverejnenia: 14.4.2020