Triedenie kuchynského bioodpadu. Aká je situácia po prvých mesiacoch?

Od 1. januára majú slovenské obce a mestá (s výnimkou Bratislavy a Košíc) novú povinnosť: musia pre svojich obyvateľov zabezpečiť separovanie ďalšej zložky komunálneho odpadu. Je ňou biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

Niektorým obyvateľom sa tak od začiatku roka postupne začali objavovať na stojiskách s komunálnym odpadom hnedé zberné nádoby. Hlavným cieľom je zníženie objemu skládkovaného komunálneho odpadu na Slovensku a zároveň zhodnotenie biozložky na kompost.

 

Bratislavy a Košíc sa momentálne nariadenie netýka, nakoľko tam dochádza k energetickému využitiu odpadu v spaľovniach. Niektoré mestá a obce nemusia mať separovanie zabehnuté v plnom rozsahu, keďže plynie prechodné obdobie, ktoré končí koncom júna.

Mesto Trenčín zaviedlo separovanie kuchynského odpadu už od januára a zatiaľ to vyzerá tak, že sa môže radiť medzi slovenské „best practice“. Pre zjednodušenie celého procesu rozdistribuovalo mesto do domácností 10-litrové odvetrané košíky spolu s jednou rolkou kompostovateľných vreciek. Prístup k separovaniu bol teda pre obyvateľov hneď na začiatku bez väčších prekážok a každá domácnosť, ktorá prejavila záujem, si to mohla ihneď vyskúšať. Nezanedbateľný vplyv mala určite aj informačná kampaň, ktorá predchádzala spusteniu triedenia bioodpadu, a bola prítomná aj počas prvých mesiacov po jeho spustení. Okrem toho išlo najmä o distribúciu informačných letákov či informovanie domovníkov priamo v teréne pri odovzdávaní košíkov. Do šírenia osvety v Trenčíne sa zapojil aj lokálny bezobalový obchod BEZOBALiS, s ktorým už v minulosti spolupracovala aj spoločnosť NATUR-PACK na pokrývaní rôznych environmentálnych tém.

Podľa informácií, ktoré sme dostali od mesta Trenčín, to vyzerá na celkom sľubný štart. Zberová spoločnosť informuje, že čistota vyseparovaného materiálu je nad očakávania vysoká. Pýtali sme sa najmä preto, lebo aj pri náhodnom nahliadnutí do hnedých nádob je zrejmé, že občania tam občas vyhodia aj plastovú tašku, poprípade čosi iné, čo nádobu „kontaminuje“. Nakoľko však dochádza k dotrieďovaniu, a aj vzhľadom k vyzbieranému objemu, nepredstavuje takéto znečistenie žiadne problémy. Novinkou v Trenčíne je aj možnosť odovzdania 3 litrov použitého rastlinného oleja na zbernom dvore, za ktorý sa odovzdáva jedna rolka kompostovateľných vreciek. Mimo túto aktivitu a prvý štartovací balíček si musia občania nádoby na bioodpad alebo kompostovateľné vrecia zadovážiť vo vlastnej réžii, napr. cez bezobalový e-shop alebo v inej špecializovanej predajni.

Na prvých číslach je vidno, že objem vyzbieraného zmesového komunálneho odpadu je oproti roku 2020 skutočne nižší. Treba však poznamenať, že vplyv na to má aj pandemická situácia, nakoľko podnikateľské subjekty neprodukovali komunálny odpad v obvyklom množstve. Sme však iba na začiatku a podiel vyseparovanej biozložky medzimesačne stúpa. Kým v januári bol na úrovni 8 %, v marci bol už na úrovni 13,5 %. Ideálny vývoj zmesového komunálneho odpadu ráta s 25 % znížením objemu z  dôvodu zavedenia triedenia a zberu kuchynského bioodpadu.

Obyvatelia majú teda skvelú príležitosť znížiť objem svojho zmesového komunálneho odpadu, a tým pádom aj negatívny dopad ich domácnosti na životné prostredie. Vieme predsa, že skládkovanie je v rámci hierarchie nakladania s odpadmi až na poslednom mieste.

Autor blogu: Martin Gajdoš, BEZOBALiS, bezobalový obchod.