Aj Slovensko bude platiť daň z nerecyklovaného odpadu obalových výrobkov.

Dlhšie avizovaná novinka o zavedení dane z nerecyklovaných plastov vychádza z ROZHODNUTIA RADY (EÚ, Euratom) 2020/2053 zo 14. decembra 2020 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie a o zrušení rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom, ktorá nadobudla platnosť 1. januára 2021, a toto rozhodnutie stanovuje pravidlá prideľovania vlastných zdrojov Únie s cieľom zabezpečiť financovanie ročného rozpočtu Únie. Spôsob výpočtu a ďalšie podrobnosti stanovuje NARIADENIE RADY (EÚ, Euratom) 2021/770 z 30. apríla 2021 o výpočte vlastného zdroja založeného na odpade z plastových obalov, ktorý nie je recyklovaný, o metódach a postupe sprístupňovania tohto vlastného zdroja, o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť a o určitých aspektoch vlastného zdroja založeného na hrubom národnom dôchodku, ktoré bolo zverejnené v úradnom vestníku EÚ 11. mája 2021 a ktoré nadobúda účinnosť od 1. januára 2021.

Systém vlastných zdrojov Únie musí zabezpečovať primerané zdroje na riadny rozvoj politík Únie, a to pri dodržaní prísnej rozpočtovej disciplíny. Rozvoj systému vlastných zdrojov môže a mal by tiež prispievať v čo najväčšej možnej miere k rozvoju politík Únie.

Hospodársky vplyv krízy COVID-19 zvyšuje význam zabezpečenia dostatočnej finančnej kapacity pre Úniu pre prípad hospodárskych otrasov. Únia si potrebuje zaistiť prostriedky na dosiahnutie svojich cieľov. Toto je len jeden z dôvodov zavedenia dane na nerecyklované plasty. Nie menej dôležitý je samozrejme environmentálny dôvod.

Ako prvý krok by sa mala zaviesť nová kategória vlastných zdrojov založená na príspevku každého členského štátu vypočítaného na základe nerecyklovaného odpadu z plastových obalov. V súlade s európskou stratégiou v oblasti plastov môže rozpočet Únie prispieť k zníženiu znečisťovania odpadom z plastových obalov, ktorý bude slúžiť ako stimul na zníženie spotreby plastov na jedno použitie, podporí recykláciu a posilní obehové hospodárstvo.

Nový zdroj príjmov vychádza z hmotnosti nerecyklovaného odpadu plastových obalov, ktoré budú podľa rozhodnutia účtované sumou 0,80 EUR za 1 kilogram, resp. 800 EUR za 1 tonu. Príspevok by sa mal začať uplatňovať od 1. januára 2021.

Slovensko odsúhlasilo zavedenie novej dane z nerecyklovaných plastových obalov, na základe ktorej by počas 7. rokov zaplatilo do rozpočtu európskej únie 381 mil. EUR. Únia chce daň zaviesť s cieľom zaplátať dieru vo svojom rozpočte po Brexite a zvýšiť nezávislosť od členských štátov. Ročne by daň z nerecyklovaných plastov predstavovala sumu vo výške 54 mil. EUR a mala by byť hradená výrobcami plastových obalov, čo v praxi znamená vyššie poplatky. Zodpovednou inštitúciou je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Podľa dostupných informácií sa Slovenská republika rozhodla v roku 2021 zaplatiť približne 35 miliónov EUR ako daň z nerecyklovaného odpadu obalových výrobkov zo štátneho rozpočtu a nezaťažovať tak výrobcov obalov, nakoľko podľa vyjadrenia Ministerstva Financií SR ide o drobnú daň a administratívne náklady na jej správu by mohli byť vyššie ako celkové výnosy z novo zavedenej dane.

Ako bude Slovenská republika postupovať v ďalších rokoch a akým spôsobom si budeme plniť povinnosti súvisiace s daňou z nerecyklovaných plastov, zatiaľ nevieme. Aktuálne u nás v rámci legislatívneho procesu prebieha vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania, ktorého výsledkom by malo byť prijatie Rozhodnutia Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053 zo 14. decembra 2020 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie a o zrušení rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom.

Ďalšie články