„Baterková novela“ bola zverejnená v Zbierke zákonov SR

V Zbierke zákonov SR bol zverejnený zákon č.484/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1.januára 2014.

Novela zákona o odpadoch:

- prináša zmeny v časti šesť: Batérie a akumulátory, a to:

  • všetky náklady spojené so zberom, spracovaním a recykláciou použitých batérií a akumulátorov budú niesť výrobcovia batérií a akumulátorov,
  • zavádza sa aj kolektívne nakladanie s použitými batériami a akumulátormi,
  • zavádza sa povinnosť stiahnuť bezodkladne z trhu tie batérie a akumulátory, ktoré boli uvedené na trh po 26.septembri 2008 a nespĺňajú požiadavky smernice.

- upravuje kritériá podrobne definujúce obal, ako napr.:

medzi novo definované obaly patria papierové košíčky predávané spolu s cukrárskym výrobkom, zápalkové škatuľky, kapsule používané na prípravu nápojov, ktoré ostávajú po použití prázdne, plastová fólia na oblečenie vyčistené v čistiarňach a mnoho ďalších.

Aktuálny zoznam obalov, časti obalov a neobalov nájdete v zimnom vydaní NATUR-PACK news na str. 3 a 4.

V novele nedošlo k zmenám, ktoré by menili povinnosti vyplývajúce z obalového zákona a mali vplyv na spoluprácu medzi klientmi a spoločnosťou NATUR-PACK, a.s.

Zákon č. 484/2013 Z. z. z 28.11.2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete TU.

31.12.2013