Základné povinnosti

Základné definície

Neobalový výrobok je výrobok, ktorý

 1. nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov a
 2. odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu, pričom
 3. je vyrobený z niektorého z nasledujúcich materiálov

a) výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetyléntereftalát okrem surovín, predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie a výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetylén, polypropylén, polystyrén, polyvinylchlorid alebo polyamid okrem surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie,

b) papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátene polygrafických výrobkov okrem

 1. hygienického a sanitárneho papiera,
 2. výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely,
 3. cigaretového papiera,
 4. karbónového kopírovacieho papiera,
 5. filtračného papiera,
 6. papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera,
 7. cenín,
 8. kníh,

c) sklo vrátane tabuľového obločného skla

Uvedenie neobalového výrobku na trh je na účely tohto oddielu zákona prvé dodanie neobalového výrobku do etapy distribúcie, spotreby alebo používania na trhu Slovenskej republiky v rámci podnikateľskej činnosti za poplatok alebo bezplatne:

a) vzťahuje sa na neobalové výrobky, ktoré budú tvoriť súčasť komunálneho odpadu,

b) ak výrobca nepreukáže, že ním uvedené výrobky nebudú po spotrebe súčasťou komunálneho odpadu, považujú sa tieto výrobky za súčasť komunálneho odpadu.
 

Výrobca neobalového výrobku (§73 ods. 4) je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvného vzťahu vrátane zmluvného vzťahu uzatváraného na diaľku:

a) vyrobí alebo si nechá vyrobiť neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike,

b) prepraví alebo si nechá prepraviť na územie Slovenskej republiky z iného členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike alebo

c) dovezie alebo si nechá doviezť na územie Slovenskej republiky z iného ako členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike

Základné povinnosti za neobalové výrobky

Spoločnosť, ktorá sa považuje za výrobcu neobalových výrobkov, má tieto vybrané povinnosti:

 • zaregistrovať sa v Registri výrobcov vedenom Ministerstvom životného prostredia a oznamovať zmeny registrovaných údajov,
 • viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje
 • plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi vyhradeného prúdu odpadu v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona
 • znášať všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu

OZV NATUR-PACK plní povinnosti výrobcu neobalových výrobkov za klientov na základe podpísanej zmluvy o plnení vyhradených povinností.

Ako si plniť povinnosti výrobcu neobalových výrobkov?

Kolektívne – prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorá má udelenú autorizáciu Ministerstvom ŽP, plnenie povinností cez NATUR-PACK je možné po podpísaní zmluvy TU

Samostatne – v prípade, že výrobca uvedie na trh menej ako 100 kg neobalových výrobkov ročne

 

Spolupráca s OZV NATUR-PACK na základe podpísanej zmluvy

 

Štvrťročný výkaz slúži k poskytovaniu údajov o množstvách neobalových výrobkov, ktoré klient OZV NATUR-PACK uviedol na trh za predchádzajúci štvrťrok. Výkaz sa podáva do 10. dní po ukončení predchádzajúceho štvrťroku elektronicky.

Klient na podanie výkazu upozorňujeme automatickou hláškou zo systému a telefonicky.

Klient má povinnosť:

 1. Evidovať množstvá neobalových výrobkov uvedených na trh
 2. Elektronicky štvrťročne nahlasovať množstvá z evidencie do systému NATUR-PACK v časti pre členov https://vykazy.naturpack.sk/
Termíny zasielania štvrťročných výkazov
výkaz za obdobieOd *Do
1. štvrťrok1. apríla10. apríla
2. štvrťrok1. júla10. júla
3. štvrťrok1. októbra10. októbra
4. štvrťrok1. januára10. januára

* možnosť podať výkaz od 15. dňa predchádzajúceho mesiaca