Brusel obmedzil spotrebu plastových tašiek

V polovici apríla bol v Európskom parlamente schválený návrh smernice na obmedzenie používania ľahkých plastových tašiek. Členské štáty musia nájsť spôsob, ako znížiť ich spotrebu o 50% do roku 2017. Smernica by mala byť transponovaná do legislatívy jednotlivých štátov najneskôr rok po nadobudnutí jej účinnosti a do dvoch rokov by mali byť vykonané príslušné opatrenia.

 

Podľa odhadov uvedených v návrhu smernice spotreboval v roku 2010 každý občan EÚ v priemere 176 tašiek s hrúbkou menšou ako 50 mikrónov, čiže ľahkých jednorazových tašiek.

Analýza prípadného prijatia smernice počítala s troma možnými preventívnymi opatreniami:

1. Dobrovoľný záväzok významného podielu maloobchodného sektora EÚ, že nebude poskytovať plastové tašky na jedno použitie – predpokladané zníženie o 55%

2. Stanovenie preventívneho cieľa v kombinácii s opatreniami v oblasti tvorby cien a možnosť členských štátov zaviesť trhové obmedzenia odchylne od článku 18 smernice o obaloch – predpokladané zníženie o 80%

3. Zavedenie zákazu plastových tašiek na jedno použitie v rámci maloobchodu – predpokladané zníženie o 100%

Virginie Janssens, generálny riaditeľ pre EUROPEN však uvádza, že opatrenia tak extrémne, ako zákaz, nie sú v súlade so zásadou proporcionality uvedenej v Zmluve o EÚ.

 

Zdroj:

www.old.eur-lex.europa.eu

Súvisiace novinky:

Návrh na obmedzenie používania plastových tašiek

Europen vyzýva k ochrane vnútorného trhu pre obaly a balený tovar

 

5.5.2014

Ďalšie články