EUROPEN – manažment odpadov z obalov je nákladovo čoraz efektívnejší

Združenie EUROPEN (Európska organizácia pre obaly a životné prostredie) v januárovej správe konštatuje, že aktuálne dochádza k oddeleniu rastu produkcie odpadov z obalov od rastu HDP. Ako  dôvod tejto skutočnosti  uvádza generálna riaditeľka združenia Virginia Janssens práve vyššiu mieru zhodnocovania a najmä recyklácie.

Tabuľka: Zhodnotenie, recyklácia a zneškodnenie obalov podľa štatistík za rok 2005 a 2010 v štátoch EÚ.

EÚ - 27 členských štátov 2005
2010
Zhodnotené obaly 67% 76%
Recyklované obaly 55% 63%
Zneškodnené obaly 33% 24%

 

 

Obrázok: Trendy v spotrebe, recyklácii a zneškodňovaní obalov (‘000 ton)

EU-15 ‘pôvodné’ členské štáty                                     EU-12 ‘nové’ členské štáty


Čo sa týka starých členských krajín EÚ–15, aj napriek tomu, že v období rokov 2000-2010 došlo k nárastu výdavkov  domácností na potraviny a nealkoholické nápoje o 17,5% na obyvateľa s trendom nákupu väčšieho množstva balených potravín, množstvo obalov uvedených na trh stúplo o 5,6 % (do štatistiky sa nezapočítavajú obaly z dreva). V týchto členských štátoch sa znížilo aj množstvo obalov, ktoré v rokoch 2005 – 2010 vstúpili do obehu  zo 183 kg na 176 kg na obyvateľa. V nových členských krajinách (EÚ- 12) narástlo toto množstvo zo 79 kg na 84 kg na obyvateľa.

Riaditeľka EUROPEN V. Janssens dodala, že: “údaje z EUROSTATU ukazujú, ako obal dodávateľského reťazca používa menej a menej materiálu na distribúciu produktu spotrebiteľovi v dobrom stave. V

súvislosti s celkovou udržateľnosťou, obal by sa mal považovať za súčasť riešenia k dosiahnutiu širokej udržateľnosti cieľov na optimalizáciu zdrojov a minimalizáciu odpadov".

Rozšírená zodpovednosť výrobcov, ktorá sa prakticky premieta práve v oblasti obalov, prináša prvé merateľné výsledky. Kladie sa nielen dôraz na predchádzanie vzniku odpadov, ale je zrejmý trend zhodnocovania a recyklácie obalov a odpadov z obalov a jasného odkláňania od skládkovania.

Podľa zdroja: www.europen.be

22.2.2012

Ďalšie články