Jesenná odpadárska novela

 

Posledný septembrový deň bol schválený zákon č. 372/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, napríklad zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nižšie uvádzame schválené zmeny z pohľadu rozšírenej zodpovednosti výrobcov rozdelené podľa zmien pre výrobcov, organizácie zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“), obce a zberové spoločnosti podľa dátumu účinnosti.

Zmeny pre výrobcov a ozv

Účinné od 1. novembra 2021

 • Výpoveď organizácii zodpovednosti výrobcov bez udania dôvodu musí výrobca vyhradeného výrobku odoslať OZV preukázateľným spôsobom do 20. augusta v roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený, a to tak, aby bolo zachované obdobie dvoch rokov.
 • Upravuje sa spôsob výpočtu trhového podielu pre OZV pre obaly v nadväznosti na nové oznamovacie povinnosti schválené v predchádzajúcej novele (t. j. zoznamy výrobcov v zmluvnom vzťahu s OZV a vypovedaných výrobcov v danom roku odovzdávané ministerstvu v skoršom termíne a v inom rozsahu pre výpočet trhového podielu).
 • V prílohe CIELE A ZÁVÄZNÉ LIMITY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA boli doplnené Ciele odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov. V troch bodoch sa uvádzajú predovšetkým ciele pre prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností, prípravu na opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu a ciele pre zníženie množstva skládkovaného materiálu.
 • V prílohe Cieľ zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov, sú uvedené obdobia s priradenými úrovňami vytriedeného odpadu z celkového potenciálu vzniku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v komunálnom odpade. Cieľ zberu na rok 2022 bol určený na 60 % vytriedenia. Plnenie cieľov zberu sa upravuje na kalendárny rok.
 • Opätovne dochádza k posunu úpravy výšky príspevkov výrobcov po zohľadnení trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovnej použiteľnosti, recyklovateľnosti či prítomnosti nebezpečných látok, kedy zvýhodňované by mali byť tie výrobky, ktoré sú ľahko recyklovateľné, na úkor tých ťažko recyklovateľných, tzv. ekomodulácie o rok.

S účinnosťou od 1. 11. 2021 bude upravený aj Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z. a zákona č. 285/2020 Z. z. Konkrétne sa mení prechodné ustanovenie pre jednorazové obaly na nápoje, ktoré nespĺňajú požiadavky na označenie. Dochádza k posunu termínu, do ktorého môžu výrobcovia uvádzať na trh a distribuovať neoznačené obaly na trh. Uvedené nápojové obaly môžu byť uvádzané na trh v Slovenskej republike do 31. januára 2022 alebo distribuované do 30. júna 2022.

 

Účinné od 1. januára 2022

 • Zníži sa výmera predajnej plochy, a to z pôvodných 200 m2 na 100 m2, pri ktorej sa vzťahuje na distribútora obalov povinnosť distribuovať v mieste predaja nápoje rovnakého druhu aj v opakovane použiteľných obaloch, ak sa také nápoje v nich na trh Slovenskej republiky uvádzajú.
 • Boli stanovené nové recyklačné ciele, ak ide o OZV pre obaly, a to miera recyklácie odpadov na rok 2022:
 • z plastových obalov, najmenej vo výške 40 %, a
 • kovových obalov, najmenej vo výške 51 %. 

Miera recyklácie bola v zákone o odpadoch stanovená na obdobie až do roku 2030, tu ju uvádzame len pre najbližší rok.

 • Vo vykonávacom predpise, ktorý je aktuálne v príprave, bude upravený aj rozsah údajov, ktoré bude vykazovať, resp. zverejňovať OZV v správe o činnosti.

Zmeny pre obce

Účinné od 1. novembra 2021

 • Výpoveď OZV bez udania dôvodu musí obec odoslať preukázateľným spôsobom OZV do 30. septembra v roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený.
 • V zákone o odpadoch sa dopĺňajú výpovedné dôvody medzi OZV a obcou, zo strany OZV. A to, ak v dôsledku súhrnného počtu obyvateľov v jej zmluvných obciach na nasledujúci kalendárny rok od 1. januára kalendárneho roka nezodpovedá trhovému podielu OZV pre obaly, lebo je väčší, a to k 31. decembru kalendárneho roka. Výpoveď sa musí doručiť obci najneskôr do 30. novembra v kalendárnom roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený, alebo kedykoľvek, ak to vyžaduje potreba dosiahnutia súhrnného počtu obyvateľov v zmluvných obciach zodpovedajúceho trhovému podielu OZV pre obaly. Výpovedná lehota uplynie ku koncu kalendárneho mesiaca, v ktorom bola výpoveď obci doručená.
 • Dopĺňa sa povinnosť obci zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o Štátnej štatistike v znení n. p. za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka.“.
 • Právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ nebude môcť odovzdať na zbernom dvore bezplatne zbierané zložky komunálneho odpadu, a to ani keď sa nachádza na území obce, v ktorej je poplatníkom, alebo ktorého prevádzka je zabezpečená združením obcí, ktorého členom je obec, v ktorej je poplatníkom.

Účinné od 1. januára 2022

 • Prípustná miera znečistenia oddelene zbieranej zložky komunálnych odpadov v zbernej nádobe podľa § 59 ods. 9 bola určená na rok 2022 na 30 % vrátane. V roku 2023 do 25 % a pre rok 2024 a nasledujúce roky do 20 % vrátane.

 

Od 1. januára 2023 bude minimálne obdobie uzatvorenia zmluvy medzi obcou a OZV pre obaly predĺžené z jedného na dva kalendárne roky.

Od 1. januára 2025 bude mať obec povinnosť rozšíriť zabezpečenie zavedenia a vykonávania triedeného zberu komunálnych odpadov o textil.

Zmeny pre Zberové spoločnosti

S účinnosťou od 1. novembra 2021

 • Upravuje sa rozsah zmluvy medzi OZV a tým, kto vykonáva triedený zber z odpadov a odpadov z neobalových výrobkov v obci. Zmluva po novom musí obsahovať podrobnosti o minimálnej úrovni dotriedenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou oddelene vyzbieraných zložiek komunálnych odpadov a spôsob a špecifikáciu zabezpečenia a vykonávania zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky. Minimálna úroveň dotriedenia odpadov z triedeného zberu bude určená vykonávacím predpisom.
 • Dopĺňa sa povinnosť pre zberovú spoločnosť, ktorá vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci, tento vytriedený odpad dotriedený na úroveň ustanovenú vo vykonávacom predpise poskytnúť na materiálové zhodnotenie, najmenej dvom zariadeniam oprávneným na recykláciu daného druhu. Ak tieto zariadenia na recykláciu odmietnu prijať takto vytriedený odpad, vydajú o tom potvrdenie, na základe ktorého je možné zabezpečiť energetické zhodnotenie tohto odpadu. Bližšia informácia, čo má potvrdenie obsahovať, zákonom určená nie je.

Od 1. januára 2022 sa ukladá povinnosť tomu, kto vykonáva triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov, spracovať údaje v rozsahu požadovanom vo vykonávacom predpise a následne ich:

 • zasielať MŽP SR a OZV pre obaly, s ktorou je v zmluvnom vzťahu, a to na kvartálnej a ročnej báze. Prvýkrát zašle zberová spoločnosť výkaz za kalendárny rok 2022, a to do 30. júna 2023;
 • a zverejňovať tieto údaje na svojom webovom sídle do 31. augusta a do 28. februára kalendárneho roka za predchádzajúce kalendárne polroky.

Vykonávací predpis je aktuálne v príprave.

 

Možno sa hodí vedieť, že s účinnosť od 1. novembra 2021 sa podľa zákona o odpadoch medzi pôvodcov odpadov zaraďuje aj každý prenajímateľ objektu, správca administratívneho alebo obchodného centra, ktorý plní prenesenú poplatkovú povinnosť za poplatníka (za zmesový komunálny odpad) a zároveň zabezpečuje zhromažďovanie vytriedených zložiek komunálnych odpadov z iných zdrojov svojich nájomcov na základe zmluvy.